بایگانی برچسب برای: تعریف مدیریت بحران

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی -بخش دوم

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی -بخش دوم

/
در اولین بخش این نوشتار با عنوان نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی مقدماتی در خصوص وضعیت ایران از لحاظ بحران زایی، رسانه و بحران، ارتباطات بحران و ... بیان شد. با ما همراه باشید تا ادامه مطالب را مرور کنیم.