بایگانی برچسب برای: تعریف لید خبر

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 3 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۳ )

/
در بخش های نخست این نوشتار درباره اهمیت خبر و خبرگزاری در جامعه، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد تیتر نویسی، قواعد لید نویسی، عوامل خبر، صفات خبرنگار، مفاهیم اساسی در خبر نویسی و ... مطالبی بیان شد. در این بخش مباحث مختلف آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را ادامه می دهیم.