بایگانی برچسب برای: تعریف خبر

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 4 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۴ )

/
در سه بخش نخستین درباره اهمیت خبر ، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد لید نویسی، عوامل خبر، مفاهیم اساسی در خبر نویسی، گزینش گری خبر، انواع خبر، لید خبر، اصول نگارش لید، انواع لید و ... مطالبی ارائه شد. در این بخش مباحث مختلف آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را ادامه می دهیم.
آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 2 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۲ )

/
در بخش نخست این نوشتار درباره اهمیت خبر و خبرگزاری در جامعه، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد تیتر نویسی و قواعد لید نویسی مطالبی بیان شد. در این نوشتار مباحث مختلف آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را ادامه می دهیم.
قواعد مختصر و مفید در خبرنویسی

قواعد مختصر و مفید در خبرنویسی

/
علم و دانش خبرنگاری و خبر نویسی همانند جنگ با شمشیر می باشد که فرد خبرنگار باید به علوم و فنون آن آشنا باشد لذا ما تصمیم گرفتیم جهت علاقه مندان به این علم بر نامه های آموزشی داشته باشیم که امیدوارم بتوانیم قسمتی از نیازمندی های این رشته را بیان نماییم