بایگانی برچسب برای: تصفیه شرکت

آگهی دعوت از بستانکاران ، الزام قانونی برای تصفیه

آگهی دعوت از بستانکاران ، الزام قانونی برای تصفیه

/
آگهی دعوت از بستانکاران، یک نوع آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار است که در ادامه ی روند قانونی اعلام ورشکستگی شرکت های سهامی انتشار پیدا می ‌کند.