بایگانی برچسب برای: تأثير بازار اندرويد بر افزايش مشتريان شركت ها

تأثير بازار اندرويد بر افزايش مشتريان شركت ها

تأثیر بازار اندروید بر افزایش مشتریان شرکت ها

/
شرکت هاي داراي اپليکيشن، هزينه هاي فراواني را روي برندسازي انجام مي دهند و اثر اين اقدامات روي تعداد مشتري است که اپليکيشن را نصب مي کنند. بنابراين عدم انتشار اپليکيشن روي يک بازار اندرويدي به معني از دست دادن مشتري و افزايش هزينه جذب هر مشتري است و این مطلب تأثير بازار اندرويد بر افزايش مشتريان شركت ها را می رساند.