بایگانی برچسب برای: آموزش ادبی

چه بنویسیم و چگونه بنویسیم ؟

چه بنویسیم و چگونه بنویسیم ؟

/
نویسندگی، ترکیبی از آموزش و تجربه است و تجربه ی علمی سهم مهمی در آن دارد. برای دست یافتن به این که «چه باید نوشت؟»، شناخت زمان و نیازها و اولویت ها مؤثر است. در این مطلب، بیشتر به کلیات روش نویسندگی و این که چه بنویسیم و چگونه بنویسیم پرداخته ایم و جزئیات بیشتر و تمرین ها و مثال های کاربردی تر را به مطالب بعدی می سپاریم.