پذیرش آگهی:تیتر یعنی هدایتگر خواننده به سوی خبر. جمله یا عبارتی است که به خبر هویّت می دهد، می تواند خواننده را به خواندن مطلب ترغیب کند، یا او را از خواندن باز دارد. خواننده روزنامه پویاست و مطالب مخلتف را انتخاب می کند. ۱ بررسیهای بی شماری که بر روی خوانندگان روزنامه انجام شده، نشان می دهد که خواننده به منظور تأمین «نیازهای آنی و آتی» وآگاهی از محیط اطراف خود، همه مطالب روزنامه را نمی خواند بلکه آنچه را که مورد نظر اوست، برمی گزیند.۲ تیتر در بسیاری از روزنامه ها عامل مؤثری در توجه خوانندگان به آنهاست. بسیاری از مردم، روزنامه را به خواندن تیترهای صفحه اول آن بر روی دکه روزنامه فروشیها خریداری می کنند. به همین دلیل، صفحه اول اکثر روزنامه های ایران به سبک ویترینی و با تیتر های درشت آرایش می شود. در چنین روزنامه هایی، بزرگی یا کوچکی تیتر، خود به خود اهمیت تیتر را القا می کند. البته باید توجه داشت، در روزنامه هایی که از سبکهای دیگر صفحه آرایی بهره می گیرند، علاوه بر مورد فوق، اولویت خبر را جایگاه تیتر در صفحه تعیین می کند.

ویژگی های تیتر:

• بیان پیام خبری به طور خلاصه و فشرده؛
• ترغیب خواننده به خواندن «لید» و متن خبر (خرید روزنامه)؛
• تعیین اهمیت و ارزشیابی مطالب مختلف؛
• تفکیک مطالب مختلف روزنامه از یکدیگر؛
• کمک به زیبایی صفحه روزنامه.
بنابراین، با توجه به اهمیت تیتر در ارزشیابی و اولویت بخشیدن به رویدادها، تیتر خبری باید چکیده مهمترین مطلب را دقیق و روشن بیان کند. به عبارت دیگر، تیتر باید بتواند با حداقل واژه ها، حداکثر مفهوم و معنا را برساند.

قواعد تیتر نویسی :

• در نوشتن تیتر باید از واژه های آشنا و رسا استفاده کرد؛
• تیتر باید روشن، دقیق و بدون ابهام باشد؛
• چون تیتر، شعار (Slogan)نیست، بنابراین باید حاوی فعل باشد، مگر در شرایطی که انجام شدن یا انجام نشدن کار برای خواننده ابهامی در برنداشته باشد؛
• انتخاب فعل مناسب،کلید موفقیت در نگارش تیتر است؛
• از تکرار کلمه در تیتر باید اجتناب کرد؛
• از نوشتن تیتر های سؤالی، مگر در موارد ضروری، باید خودداری کرد؛
• از نوشتن تیتر های منفی باید اجتناب کرد، مگر در مواردی که تیتر هدف خاصی را دنبال می کند،
• از شکستن واژه ها در تیتر باید پرهیز کرد؛
• هر چه تیتر کوتاهتر باشد- به شرط آن که مهمترین مطلب را به طور دقیق برساند- بهتر است؛
• از نوشتن حروف اضافه و برخی واژه ها، مانند «به»، «برای»، «با» در ابتدای تیتر باید خودداری کرد؛
• شکل ظاهری تیتر را از نظر انتخاب واژه ها ی مشابه باید در نظر گرفت؛
• همانند لید، «تیتر نقلی» به صورت «نقل قول مستقیم» تنها در صورتی مجاز است که تیتر ویژگیهای بالا را دارا باشد، درغیر این صورت، باید مفهوم مطلب را به صورت «نقل قول غیر مستقیم» برای تیتر نوشت.

اجزای تیتر

تیتر شامل این اجزاست:

تیتر اصلی: به تیتری که مهمترین مطلب خبر را بیان می کند، تیتر اصلی می گویند درپاره ای ا ز خبرها، این تیتر یگانه تیتر خبر است و به همین دلیل با درشت ترین حروف نسبت به تیترهای فرعی نوشته می شود. مانند:
مانور مشترک نیروهای مسلح در خلیج فارس برگزار شد.

روتیتر: روتیتر، تیتری است که در بالای تیتر اصلی قرار می گیرد وبا حروف کوچکتر نوشته می شود. روتیتر مقدمه یا مؤخره تیتر اصلی است یا خود مستقل می باشد. در تیترهای یک یا دو ستونی، استفاده از روتیتر به صورت «مستقل» یا «مؤخره» مناسب نیست. روتیتر باید به گونه ای باشد که با برداشتن آن لطمه ای به تیتر اصلی خبر وارد نیاید.

زیرتیتر:  بعد از تیتر اصلی و زیر آن قرار می‌گیرد با حروف کوچکتر از تیتر اصلی و مستقل از آن می‌آید: زیر تیتر ضمن اینکه مفهوم مستقل از تیتر دارد به شکل یک تیتر دیگر زیر تیتر اصلی می‌آید.

خلاصه تیتر (Summary head): در پاره ای از موارد که خبر طولانی است و حاوی مطالب متعدد می باشد، می توان خلاصه ای از مطالب مهم رابعد از تیتر اصلی یا زیر تیتر به صورت جمله های مستقل بیان کرد. خلاصه تیتر را در اصطلاح حرفه ای «سوتیتر» (Soustitre ) هم می گویند که با ستاره یا نقطه های درشت در ابتدای جمله مشخص می شود . مثال:

روتیتر: با بهره برداری از کشتی «ایران هرمز -۲۵» در بوشهر
تیتر اصلی: نخستین خط کشتیرانی ایران – قطر افتتاح شد
زیر تیتر: کشتی «ایران هرمز – ۲۵» ظرفیت ۱۵۰ مسافر و ۵۰۰ تن بار را دارد.
خلاصه تیتر: کشتی «ایران هرمز – ۲۵) مسافت بین بوشهر و بندر دوحه را که ۲۵۰ مایل است، ۲۴ ساعته طی می کند.
* هر مسافر می تواند تا ۵۰ کیلو بار به طور رایگان همراه داشته باشد.

میان تیتر (Subhead): میان تیتر معمولاً چند کلمه یا عبارت کوتاه است که در میان خبرهای طولانی و خبرهای تلفیقی برای تفکیک مطالب مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از میان تیتر در این گونه خبرها نه تنها لازم، بلکه ضروری است، زیرا برای خواننده سهولت بسیار ایجاد می کند.
اندازه حروف میان تیتر از اندازه حروف متن خبر درشت تر است. باید توجه داشت که استفاده از تیترهای فرعی بستگی به اهمیت و اندازه خبر دارد.

اشکال تیتر
علاوه بر نقشها و کارکردهای تیتر که شرح آنها داده شد، انتخاب شکل تیترها، تعداد ستونهایی که اشغال می کنند و همچنین شکل قلمی که در آنها به کار می رود نیز نقشهای خاص را در جلب نگاه خواننده ایفا می کنند. تیترها از لحاظ کمک به زیباسازی صفحات و تسهیل کار تفکیک مطالب به شکلهای زیر ارائه می شوند:
تیتر یک سطری (Single – line headline ): این تیتر همان گونه که از نام آن برمی آید، در یک سطر نوشته می شود:

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تیتر دو یا چند سطری (Multi – line headline ): این نوع تیترها- به خصوص در هنگامی که تعداد واژه های تیتر زیاد است- در دو یا چند سطر (و ترجیحاً در دو سطر ) ارائه می شوند:

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تیتر پلکانی (Stepped headline): این تیتر شبیه پله است و یا به راست و یا به طرف چپ تمایل دارد:
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تیتر هرم وارونه (Inverted pyramid headline ): شکل این تیتر شبیه هرم وارونه است و کلمات آن به تدریج از بالا به پایین، تا رأس هرم کاهش می یابند:
٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭
٭ ٭
٭

تیتر مثلثی (Triangle headline ): این تیتر بر خلاف تیتر هرم وارونه از یک کلمه در سطر اول شروع می شود و به شکل مثلث پایان می پذیرد:
٭
٭ ٭
٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

شکلهای سایر تیترها که صفحه آریان برحسب جایی که در اختیار دارند و سلیقه ای که به خرج می دهند از آنها استفاده می کنند به شرح زیر هستند:
– نیم هرمی متمایل به چپ (Flush -left)؛
– نیم هرمی متمایل به راست( Flush – right)؛
– نامساوی متمایل به چپ ؛
– نامساوی متمایل به راست؛
– نامساوی و متمرکز (قرینه)؛
– حاشیه متحرک (Hanging Indention)؛
– ترکیبی (Combination)
– چکشی (Hammer headline) که در آن یک کلمه از تیتر با حروف درشت تر در بالای تیتر می آید:
برف
تهران را سفید پوش کرد

ضرباهنگ تیتر :

حرکت یکنواخت. برخى از تیترها روى خط راست حرکت مى‏کنند. این تیترها آهنگ یکنواخت و معتدلى دارند، مثل:
رئیس‏جمهور به دمشق رفت
«حرکت یکنواخت»
تیتر از نقطه «الف» تا «ب» یک حرکت بى‏افت‏وخیز و یکنواخت دارد، بدون آن‏که فراز و نشیبى در لحن اثر بگذارد.

حرکت موجى. تیتر در این وضع روى طول موج حرکت موزون و آهنگین دارد. آهنگ تیتر دلنشین است و با استفاده از واژه‏هاى آهنگین نوشته شده است، مثل:
‏هفته‏اى‏درپیش‏است:سرد،بارانى‏وبرفى
«حرکت موجى»
حرکت ضربه‏اى. تیتر در این وضع ریتمیک و با ضرباهنگ شکسته یا منقطع به‏نظر مى‏آید. هر ضربه روى هر واژه مى‏نشیند و با واژه بعد به حرکت درمى‏آید، مثل:
کودتا در الجزایر شکست خورد
«حرکت ضربه‏اى»

انواع تیتر:

۱. تیتر استنباطى/ Inferential headlineبرداشت صحیح تیترنویس از خبر در قالب یک جمله کوتاه، تیتر استنباطى است. در تیترهاى استنباطى، تیترنویس عصاره خبر را به‏صورت یک جمله بازگو مى‏کند و در واقع مفهوم را بیان مى‏دارد. این‏کار به چند طریق صورت مى‏گیرد:
تیترنویس ممکن است از خواندن خبر به این مفهوم دست یابد که مثلاً اخطار یا هشدار صورت گرفته است، در حالى که عین کلمات اخطار یا هشدار در خود خبر وجود ندارد. به‏عنوان مثال، شهردار در مصاحبه‏اى سد معبر در پیاده‏روها را توسط اصناف خلاف اعلام مى‏کند و مى‏گوید براى مرتکبین جریمه درنظر گرفته شده است.
از این قسمت از مصاحبه بوى اخطار به مشام مى‏رسد و مى‏توان چنین چیزى را تیتر استنباط کرد:
اخطار شهردار به اصناف در مورد سد معبر

۲-دوتیترى
براى نخستین بار دوتیترى در جریان جنگ نیروهاى متحدین با عراق، موسوم به جنگ نفت در یکى از روزنامه‏هاى کشور مورد استفاده قرار گرفت. تا قبل از آن تیترهاى دوجمله‏اى مرسوم بود که دو جمله از یک سخنرانى را به‏صورت تیتر مى‏نوشتند و طبعاً تیترهایى طولانى و خارج از معیارهاى مرسوم بودند.
از نظر شکل تیتر اوّل را باید بدون ختم به فعل نوشت و تیتر دوّم را باید با فعل خاتمه داد، هرچند که در برخى از مواقع به ضرورت زیبایى مى‏توان هر دو تیتر را با فعل هم خاتمه داد. فعل پایانى تیتر دوّم، تحکم بیشترى به تیتر مى‏دهد و از نظر معنا نیز تیتر را روشن‏تر و واضح‏تر مى‏سازد. به نخستین دوتیترى درج‏شده در یکى از روزنامه‏هاى کشور توجه کنید:
درخواست جهانى براى کمک به مردم عراق
بغداد همچنان زیر آتش است
مثال:
نبردهاى تن به تن در کویت
نیروهاى‏متحدین‏به‏خاک‏عراق‏تجاوزکردند
ارتباط ظاهرى این تیترها با یکدیگر کمتر از تیتر قبلى است، امّا با مطالعه خبر دیده مى‏شود که ارتباط معنایى مستقیم با هم پیدا مى‏کنند. این تیتر خواننده را کنجکاو مى‏کند. مثال:
پافشارى‏ایران‏براى‏تشکیل‏کنفرانس‏اسلامى
جبهه دوّم علیه عراق از ترکیه گشوده شد
ارتباط معنایى این دو تیتر از تیتر قبلى بیشتر است و کنجکاوى خواننده را هم بیشتر برمى‏انگیزد. با این حال باید توجه داشت که زیبایى این تیترها خودبه‏خود خواننده را جلب مى‏کند.
به نمونه‏ هاى دیگرى از دوتیتریها توجه کنید:

۳-تیتر اقناعی:

چنین تیترهایی با هدفهای مشخصی نوشته می شود: هدایت یا تهییج افکار عمومی، تبلیغ و برجسته سازی موضوعی در جامعه، زمینه سازی در پیرامون اجرای سیاست، تحت تأثیر قرار دادن گروه یا طبقاتی از جامعه و به طور کلی تبلیغ غیر مستقیم برای ترغیب، القا یا تبلیغ یک پیام خبری. در این گونه تیتر ها،مثال:

عراق با پیشنهاد آمریکا برای مذاکره درباره کویت موافقت کرد
موافقت عراق برای مذاکره با آمریکا اعلام شد
توافق عراق و آمریکا برای مذاکره در ژنو
این سه تیتر، در ظاهر یک معنا و مفهوم را میرساند، یعنی با وجود تفاوت در شکل ظاهری، معنای واحدی را القا می کنند، اما تاثیر تیتر سوم به دلیل استفاده از واژه «توافق» به طور غیرمستقیم برخواننده بیشتر است و القا کننده همدلی و هماوایی عراقی و آمریکا است.

انواع‌ تیتر مدرن‌ یا تحلیلی‌
۱. تیترهای‌ تحلیلی‌ نتیجه‌گرا: مثل‌ تیتر فرانکفورتر الگماینه‌ برای‌ بازگشت‌ بی‌نتیجه‌ کلینتون‌ از مسکو/کسی‌ برای‌ کلینتون‌ کف‌ نزد/
۲. تیترهای‌ تحلیلی‌ شخصیت‌محور: مثل‌ تیتر آقای‌ الکابش‌، خبرنگار برجسته‌ شبکه‌ دوم‌ تلویزیون‌ فرانسه‌ در مصاحبه‌ با میتران‌/ سرطان‌، میتران‌ را از الیزه‌ بیرون‌ می‌راند/ یا تیتر اکثر مطبوعات‌ منطقه‌ برای‌ حازم‌الشعلان‌/ ظهور صدام‌ دوم‌ در عراق
۳. تیترهای‌ تحلیلی‌ موضوع‌محور: مانند تیتر مسعود بهنود برای‌ یک‌ مطلب‌ تاریخی‌ ـ سیاسی‌ در مجله‌ آدینه‌/ ای‌ کاش‌ نفت‌ نمی‌بود/
۴. تیترهای‌ تحلیلی‌ هشداری‌: مانند تیتر روزنامه‌ یومیوری‌ برای‌ حمله‌ ارتش‌ عراق به‌ کویت‌/ خودکشی‌ (دیکتاتور) حاکم‌ مغرور
۵. تیترهای‌ تحلیلی‌ آگهی‌دهنده‌: مثل‌ تیتر مطبوعات‌ ورزشی‌ اروپا پس‌ از پایان‌ المپیک‌ آتن‌ و مشخص‌ شدن‌ نتیجه‌ مدال‌ها و اعلام‌ پکن‌ به‌ عنوان‌ مقربازی‌های‌ بعدی‌ المپیک‌ چشم‌بادامی‌ها، المپیک‌ پکن‌ را تسخیر می‌کنند/
۶. تیترهای‌ تحلیلی‌ شگفتی‌آور: مثل‌ تیتر ایزوستیا (مسکو) برای‌ پیشروی‌ آب‌ دریای‌ خزر/۲ استان‌ ایران‌ تا ۵ سال‌ دیگر در خشکی‌ نمی‌مانند/
از شش‌ نوع‌ تیتر تحلیلی‌ به‌ یک‌ وجه‌ مشترک‌ می‌رسیم‌: تأکید بربازگشایی‌ عنصرهای‌ چگونه‌ و چرا در رویدادها.
ملاحظه‌ می‌کنید که‌ در تیتر تحلیلی‌ موضوع‌ محور به‌ همان‌ دلیل‌ که‌ بر موضوع‌ یعنی‌ «نفت‌» تأکید شده‌ است‌، در تیتر نتیجه‌گرا، موضوع‌ بی‌ثمر بودن‌ مذاکرات‌ سیاسیِ رئیس‌جمهور پیشین‌ امریکا مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و در بقیه‌ موارد نیز، مسأله‌ به‌ همین‌ شکل‌ است‌.
اما وجه‌ مشترک‌ دوم‌ تیترهای‌ شش‌گانه‌ تحلیلی‌ این‌ است‌ که‌ «جهت‌ و پیکان‌تیتر» به‌ سمت‌ مخاطب‌، رو به‌ آینده‌ است‌ نه‌ به‌ پشت‌سر او، جهت‌ تیترهای‌ تحلیلی‌ در هر شش‌ نوع‌ به‌ سمت‌ آینده‌ تمرکز دارد و این‌ از ذات‌ و ساختار روزنامه‌نگاری‌ مدرن‌ یا امروزی‌ ناشی‌ می‌شود.
یک‌ توضیح‌:
جالب‌ است‌ بدانیم‌ که‌ در تیترهای‌ رویداد محور که‌ در روزنامه‌نگاری‌ تحلیلی‌ هم‌، از جایگاه‌ مناسبی‌ برخودارند، عملاً کلیت‌ «رویداد» مورد توجه‌ قرار می‌گیرد نه‌ یک‌ عنصر خاص‌ از رویداد. مثلاً به‌ تیتر «طوفان‌ ژاپن‌ زلزله‌ ۹۲ را از خاطره‌ها پاک‌ کرد» توجه‌ کنید. این‌ تیتر یک‌ رویکرد مشخص‌ دارد: رویداد محوری‌. در اینجا صرفاً طوفان‌ ژاپن‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و تا آخر نیز ترکیب‌ واژگانی‌ به‌ کمک‌ رویداد اصلی‌ ـ یعنی‌ طوفان‌ ژاپن‌ ـ آمده‌ است‌.

مکمل‌های‌ ارتباط‌گر در تیتر
۱. مکمل‌های‌ اقناع‌گر

۲. مکمل‌های‌ شبه‌واقعیت‌: ( Alligory ، قیاس‌ یا ترویج‌ ناآشنا به‌ کمک‌ آشنا)

۳. مکمل‌های‌ مشروعیت‌
هنگام‌ تیترزدن‌ خوب‌ است‌ به‌ مکمل‌های‌ تیتر توجه‌کنیم‌: آیا تیتر ما به‌ یک‌ مکمل‌ اقناع‌کننده‌ نیاز دارد؟ آیا ضروری‌ است‌ تا با استفاده‌ از عنصر قیاس‌ یا شبه‌واقعیت‌، تیتر را غنی‌ کنیم‌؟ یا نه‌ هیچکدام‌. تیتر ما، ممکن‌ است‌ به‌ عنصر تکمیلی‌ دیگری‌ نیازمند باشد تا به‌ او مشروعیت‌ بیشتری‌ نزد مخاطب‌ ببخشد.
فرض‌ کنید ابتدا این‌ تیتر را زده‌اید: نفت‌ ۱۲۰ دلاری‌، اما بعداً بخواهید تیتر را کامل‌ کنید: نفت‌، بازار بورس‌ را شوکه‌ کرد. این‌ بار شما از خبرِ عبور قیمت‌ نفت‌ از مرز ۱۲۰دلار، عنصر اقناع‌گری‌ که‌ بازار بورس‌ هم‌ با این‌ افزایش‌ قیمت‌ جهانی‌، شوکه‌ شده‌ است‌، را وارد تیتر می‌کنید.
در حالت‌های‌ دیگر نیز، مسأله‌ به‌ همین‌ شکل‌ است‌. می‌توان‌ مثال‌هایی‌ را هم‌ برای‌ مکمل‌های‌ شبه‌واقعیت‌ و مشروعیت‌ آورد.

زمان فعل تیتر
در تیتر نویسی ترجیح براین است که اگر رویداد مربوط به گذشته است، فعل تیتر به صورت «ماضی مطلق» و در صورتی که مربوط به آینده است «مضارع اخباری »باشد. مثال:
رییس جمهوری پاکستان وارد ترکیه شد (ماضی مطلق)
وزیر خارجه شوروی فردا به عراق می رود (مضارع اخباری)

«برجسته سازی» یا «اولویت گذاری»(Agenda- Setting )
در اوایل دهه ۱۹۷۰ دیدگاهی که با عنوان «برجسته سازی» یا «اولویت گذاری»(Agenda- Setting ) رسانه ها توسط «دونالد شا» و «ماکسول مک کومز» (onald ShawD/ Maxwell Mccombs ) مطرح شده، اشاره به این نکته دارد که رسانه های خبری با بزرگ و برجسته کردن رویدادهای مختلف، کوشش در القای دیدگاههای خاص خود به مخاطبان دارند. از نظر این پژوهشگران، بزرگ و برجسته کردن مطالب در رسانه های خبری باعث می شود که مخاطبان هم، هماند رسانه ها، آن مطالب رابرجسته و مهم بپندارند. آنها می گویند، اگر رسانه های خبری (رادیو، تلویزیون و روزنامه) با این عمل نتوانند تغییرات رفتاری قابل قبولی در مخاطبان به وجود آورند، حداقل باعث تغییرات شناختی قابل ملاحظه ای در مخاطبان خواهند شد. ۵همان طور که بررسیهای بعدی نشان می دهد، این نکته را باید در نظر داشت که خواننده روزنامه اهمیت و ارزش هر خبر را به توجه به مرتبط بودن آن رویداد به کار و زندگیش تعیین می کند و آثار شناختی، انفعالی و رفتاری رسانه ها ـچه کوتاه مدت و چه بلند مدت ـ بستگی به این موضوع دارد.

اصطلاحات انگلیسی برای درک متون:
٭ هر گاه اشتباهی در چیدن تیترها رخ دهد به آن Head-bust می گویند.
٭ هر گاه بقیه خبر در صفحه دیگری ارائه شود و تیتر آن خبر- در آن صفحه- چه کامل و چه ناتمام آورده شود، Jump head نامیده می شود.
٭ برای تیتر اول پنج معادل وجود دارد: Top head , Ribbon , Streamer , Banner ,Line
٭ به میزان واحد های تیتر (اعم از واژه های کوچک و بزرگ و همچنین فضایی که بین واژه ها وجود دارد) Headline count گفته می شود.
٭ به تیتر اصلی در صفحات داخلی- نه صفحه اول- Binder می گویند.
٭ به تیتری که خیلی وقتها کاربرد دارد- به ویژه تیترهای ستونهای ثابت- ولی دوباره در حروفچینی چیده نمی شود، و همیشه حاضر و آماده است Standing head می گویند.

انتهای پیام/

پذیرش آگهی: مسئله محتوا و شکل آن در مطبوعات عنوان مطلبی است که این بار در مورد آن می خواهیم صحبت کنیم. امروزه انواع محتوا و رسانه های مطبوعاتی وجود دارد که هرکدام در رابطه با مسئله تولید محتوا با چالش هایی رو به رو بوده اند. در ادامه قصد داریم انواع مطبوعات و محتواها را بیان کنیم و به بررسی آن بپردازیم.

محتوا و مطبوعات:

شاید بشود گفت که مطبوعات خواستگاه اصلی محتوا می باشند. و اولین اشخاصی که با مسئله محتوا و انواع اشکال  آن رو به رو بوده اند، اشخاصی بوده اند که به مطبوعات ارتباط داشتند. در گذشته اولین رسانه های مطبوعاتی روزنامه ها بوده اند ، که در ابتدا محتواهای آنها بیشتر بر اساس خبر رسانی و اطلاعات بوده و هر چقدر که جلوتر آمده ایم ، بیشتر سرگرمی مخاطب مورد اهمیت واقع شده و به تولید محتوا در این زمینه پرداخته اند. اما اگر بخواهیم روند صعودی محتوا و شکل آن در مطبوعات را بررسی کنیم ، همانطور که گفتیم اولین مطبوعات رسانه ها بوده اند ، و اولین قدم آنها مسئله محتوا ، محتوا نویسی و تولید محتوا بوده است. اولین محتواهای تولید شده در زمینه خبر ، اطلاع رسانی بوده و کم کم ستون های پاورقی به مطبوعات اضافه شده و داستان های پاورقی که در ابتدا به صورت داستان هایی برای شب و داستان های کارآگاهی بوده و البته همین اولین مسئله محتوا ، یعنی تولید محتوا متنی ، نیز امروز می توان گفت که  پایه اولیه ی بسیاری از رسانه های مطبوعاتی می باشد که بر بستر آن فعالیت می کنند و بعد ها با اضافه شدن رادیو و تلویزیون به مطبوعات ها مسئله محتوا در تولید محتواهای شنیداری و ویدئو به وجود امد. و تا به امروز می رسیم که انواع مطبوعات نیازمند انواع محتواها هستند.

انواع محتواها در مطبوعات امروزی:

امروزه مطبوعات و رسانه ها در چندین بعد فعالیت می کنند و مسئله محتوا برای آنها امروزه به دغدغه جدی بدل شده است. برای اینکه مطبوعات در حالت عادی به روش چاپ شده بر روی کاغذ به حالت روزنامه ، مجله ، هفته نامه و … می باشند ، اما امروزه با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی ما شاهد این هستیم که مطبوعات در این رسانه ها نیز دارای پایگاه می باشند و فعالیت های بسیاری در جهت جذب مخاطب انجام می دهند. زمانی که پایگاه های رسانه های مطبوعاتی در مدیوم های مختلف گسترش پیدا می کند ، طبیعتا نیاز به تولید محتوا آنها نیز گسترش می یابد. و می بایست با توجه به پلتفرمی که در آن فعالیت دارند ، محتوایی متناسب با آن پلتفرم نیز تولید کنند. امروزه رسانه های مطبوعاتی در کنار روزنامه خود ، دارای سایت در اینترنت ، صفحاتی در اینستاگرام و دارای کانال هایی در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام هستند و همچنین فعالیت های دیگری در دیگر سایت ها همچون اپارات و ….. .

اولین مسئله محتوا در مطبوعات ، صداقت و درست بودن آن محتوا می باشد. این بدین معنی می باشد که مهم نیست شما در چه پلتفرمی با چه نوع محتوایی و با چه رویه ای کار می کنید ، در اولین قدم می بایست محتواهای تولید شده بر اساس اطلاعات درست ایجاد شده باشند.

زمانی که شما محتوای متنی تولید می کنید چه در روزنامه و چه در سایت ، متن یا مقاله شما می بایست جذاب باشد و یک نیاز مخاطب را برطرف کند، هر مخاطبی انواع نیازها دارد و هنگامی که رسانه مطبوعاتی شما را انتخاب می کند به دنبال رفع آن نیاز می باشد. آن نیاز می تواند نیاز به دریافت اطلاعات باشد ، یا سرگرم شدن یا خواندن خبر و یا هر چیز دیگری. شما مطلب خود را به نحوی می بایست نگارش کنید که مخاطب را جذب کند و هنگامی که در سایت ها نشر پیدا می کند ، از لحاظ سئو و دیگر چیزها نیز بررسی شود. نوع بعدی محتواها که در کنار این محتواهای متنی برای مطبوعات کارایی و اهمیت بسیار بالایی دارد ، قرار دادن تصویر یا عکس می باشد. شما هنگامی که در کنار مقاله یا متن خود عکس یا تصویر زیبایی را قرار می دهید ، باعث جلب توجه و جذابیت بیشتری برای متن می شود. البته به این نکته نیز می بایست توجه داشت که تصاویر استفاده شده از کیفیت بالایی برخوردار باشند و به موضوع مقاله یا محتوای شما ارتباط داشته باشند و در مکان مناسبی در کنار مقاله قرار گیرند.

تولید محتوا در مطبوعات اینترنتی:

همانطور که در بالا به ان اشاره کردیم ، امروزه مطبوعات به دنیای اینترنت نیز راه پیدا کرده اند و مطبوعات با داشتن سایت ، علاقه مند به جذب مخاطب در این بستر نیز می باشند. تفاوتی که مطبوعات اینترنتی با مطبوعات به شکل قدیمی آن دارند در این است که در مطبوعات اینترنتی حوزه تولید محتوا شما گسترش پیدا می کند و شما می بایست انواع محتواها را برای جذب مخاطب تولید کنید و از تک بعدی بودن به چند بعدی بودن رجعت کنید. در زمان حال وقتی که شما به یک سایت مطبوعاتی مراجعه می کنید با انواع مختلف محتوا در زمینه محتوای متنی ، عکس ، ویدئو ، پادکست و … رو به رو می شوید. طبعا مطبوعات اینترنتی موفق می شوند که بتواند با تولید محتوا با کیفیت در زمینه های مختلف ، مخاطب بیشتری را جذب کنند.

البته امروزه شاهد انواع مطبوعات اینترنتی هستیم که فقط یک نوع محتوا در زمینه های گوناگون تولید می کنند و موفق می باشند. برای مثال رسانه های مطبوعات ویدئویی که محتواهای خود را در هر زمینه با تولید ویدئو در دسترس مخاطبان خود قرار می دهند. و یا رسانه هایی که پادکست را بستر مناسبی برای فعالیت خود مناسب دانسته اند.

مسئله محتوا و تولید محتوا امروزه تبدیل به اصلی ترین رکن در هر فعالیتی شده است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. حال اگر بستر فعالیت شما مطبوعات می باشد ، اهمیت محتوا به مراتب بالاتر از دیگران می باشد.

انتهای پیام/

نشریه دنیای زنان ماهنامه ای تخصصی در حوزه زنان است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله دنیای زنان مهندس اصغر نعمتی است و سردبیری آن را مریم کاظمی بر عهده دارد.

این نشریه در حوزه های مختلف اطلاع رسانی، تحلیلی، آموزشی، فرهنگی و هنری مطالب متنوعی را در قالب مجله ای نسبتا قطور منتشر می کند.

ماهنامه دنیای زنان پانزدهم هر ماه منتشر می شود و سرمقاله، جامعه، گزارش، گفتگو، سینما فرهنگ و هنر، سینما و تلوزیون، موسیقی، گردشگری، معرفی کتاب، خانواده، مشاوره حقوقی، روانشناسی، زیبایی، تغذیه، سلامت، دکوراسیون، گردشگری، روانشناسی، هنرهای دستی، پیشنهاد فصل، چهره و خبر، آشپزی، خانواده و یادداشت بخش های مختلف ماهنامه دنیای زنان را تشکیل می دهد. در هر بخش مطالب متعددی با تصاویر زیبا منتشر می شود.

دفتر این نشریه در تهران، منطقه ۲، محله شهرآرا، ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه اکبریان آذر، پلاک. ۵۷، واحد ۴ شرقی واقع شده است.

این مجله هرچند در ظاهر ویژه زنان به چاپ می رسد اما مجله ای خانوادگی است که می توان مطالب متنوعی را در موضوعات مختلف در آن یافت.

پرداختن به زندگی زنان موفق یا مشهور در عرصه های مختلف نیز از دیگر بخش های این مجله است.

این مجله به طور ماهانه در ۸۰ صفحه و به صورت تمام رنگی به چاپ می رسد و به شکل سراسری در همه ایران منتشر می شود.

می‌توانید در سایت شبکه پذیرش آگهی، در قسمت تعرفه مجلات و نشریات تخصصی با اطلاع از تعرفه‌ آگهی‌های صفحات مختلف ماهنامه دنیای زنان، سفارش آگهی خود را جهت انتشار در این نشریه ثبت کنید. کارشناسان ما با شما تماس می‌گیرند و درباره چگونگی ارائه اطلاعات و مدارک، راهنمایی‌های لازم را انجام می‌دهند.

تعرفه دنیای زنان

سایت تعرفه: ماهنامه دنیای سلامت نشریه ای تخصصی است که در حوزه پزشکی، پیراپزشکی و سلامت فعالیت می کند.

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه دنیای سلامت مهندس اصغر نعمتی و دبیر تحریریه این مجله مریم کاظمی هره دشت است.

این مجله به صورت ماهیانه و در ۶۴ صفحه رنگی منتشر و در سراسر ایران پخش می شود.

علاقمندان به دانستنی های پزشکی، سلامت و زیبایی از مخاطبان این مجله هستند.

چهره ماه، پرونده ماه، درمانگاه سلامت، زیبایی و سلامت، تغذیه و سلامت، روانشناسی سلامت و سلامت کودکان از بخش های مختلف این ماهنامه هستند که مطالب متنوع و درستی را به صورت تحصصی ارائه می کنند. مقالات پزشکی متنوعی توسط متخصان این حوزه در مجله دنیای سلامت ارائه می شود.

 

می‌توانید در سایت شبکه پذیرش آگهی، در قسمت تعرفه مجلات و نشریات تخصصی با اطلاع از تعرفه‌ آگهی‌های صفحات مختلف ماهنامه دنیای سلامت، سفارش آگهی خود را جهت انتشار در این نشریه ثبت کنید. کارشناسان ما با شما تماس می‌گیرند و درباره چگونگی ارائه اطلاعات و مدارک، راهنمایی‌های لازم را انجام می‌دهند.

تعرفه آگهی دنیای سلامت

 

شماره یازدهم مجله اقتصادی، صنعتی و بازرگانی «دانستنی اقتصاد» مختص پاییز ۹۹ در ۶۶ صفحه منتشر شد.

شماره جدید مجله دانستنی اقتصاد منتشر شد

رویکرد این شماره از نشریه نگاه به بحث مسئولیت اجتماعی از منظر مسئولیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است.

گفتنی است، فصلنامه «دانستنی اقتصاد» یک رسانه اجتماعی _ اقتصادی است که با هدف ارائه مطالب در جهت افزایش آگاهی مردم نسبت به مباحث کلان اقتصاد ملی و بین‌المللی و همچنین انعکاس دیدگاه‌های کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران اقتصادی منتشر می‌شود و می‌کوشد تأثیر مثبتی در ارتقاء اقتصاد پویا و توسعه محور ایجاد کند.

این شماره از فصلنامه «دانستنی اقتصاد» با قیمت ۱۵هزار تومان به چاپ رسیده و به روی پیشخوان رفته است. همچنین در سایت این نشریه به آدرس www.ecofact.ir در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

دانلود فایل pdf مجله

مجمع عمومی

به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری را مجمع می گویند.به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولا منجر به ایجاد منافعی برای ان ها می باشد را مجمع می گویند مهم ترین مجامع شرکت های سهامی عبارت از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده میباشند .مجمع عمومی

به طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه .عادی.عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است.در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که اگهی های مربوط به شرکت در ان درج می شود صورت پذیرد.

در اگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد.فاصله بین نشر اگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم تر از ده روز و بیش تر از چهل روز باشد.

قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند.فقط سهامدارانی می توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند.هم چنین سهامداران ممکن است شخصا و یا به وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند .هر سهامداری می تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.

مجمع عمومی عادی :

به موجب قانون جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت اعمال نظر شرکاء و سهامداران شرکت های سهامی موظف اند در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند.این مجمع تاظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر می باشد :

۱-انتخاب هیات مدیره

۲-انتخاب بازرسان شرکت

۳-تصویب ترازنامه

۴-تقسیم منافع

۵-تصویب یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می شود

۶-تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد .

بر طبق ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران .پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و تقسیم ده درصد از سود خالص بین سهامداران الزامی است .

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی سالیانه:

در مجمع عادی سالیانه حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رای ضروری است.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود.به شرط ان که در دعوت دوم نیجه دعوت اول قید شده باشد.در مجمع تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک ارا حاضرین در مجمع تصویب می شود.

مجمع عمومی فوق العاده:

در موارد ویزه ایی که برای شرکت پیش می اید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ان ها نیاز به تصویب سهامداران می باشد.مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توان به مواردی در تصمیم گیری همچون تمدید یا تقلیل مدت شرکت تغییر نام یا محل شرکت و افزایش یا کاهش سرمایه یا تغییر موضوع شرکت یا تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت ان ها یا مجوز انتشار اوراق مشارکت و انحلال شرکت یا هر گونه تغییر در اساس نامه شرکت اشاره نمود.

مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دارندگان بیش از دو سوم سهامی که حق رای دارند یا نمایندگان ان ها در جلسه رسمیت خواهد داشت.تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم ارا سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده:

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای در جلسه حاضر باشند.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید.حد نصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید.مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند.مشروط بر ان که در اگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حد نصاب لازم قید گردد .

مجمع عمومی شرکت چیست و انواع آن کدام است؟
مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد. براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی به ترتیب عبارتند از مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو‌ق‌العاده.

آیا می‌توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟
هیأت مدیره و همچنین بازرس می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد ؟
وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
– رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم.
– تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن.
– انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه چیست و چه زمانی برگزار می‌شود ؟
مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، سالی یکبار در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

مهلت قانونی تشکیل مجامع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی برای تقسیم سود و… معمولا در چه ماه‌هایی تشکیل می‌شود؟
سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی پایان اسفند است و چون شرکت موظف هست که مجمع عادی سالیانه را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع شرکت‌ها در تیر و خرداد برگزار می‌شود.

حد نصاب تشکیل و رأی‌گیری جلسات هیأت مدیره چه مقدار می‌باشد؟
برای تشکیل جلسات، حضور بیش از نصف اعضاء و برای تصمیم‌گیری،‌ اتفاق اکثریت آراء‌ حاضرین لازم می‌باشد مگر اینکه اساسنامه اکثریت بیشتری را مقرر دارد.

مجمع عمومی فوق‌العاده چیست و چه زمانی برگزار می‌شود؟
موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل رسیدگی است. در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

شرکت‌های بورسی چگونه زمان و دستور جلسات مجامع عمومی خود را اعلام می‌کنند؟
شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کنند و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند.
همچنین آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت www.codal.ir و سایت www.tsetmc.com قابل مشاهده است.
قبل از برگزاری مجمعِ عادی سالانۀ شرکتهای بورسی چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟ جهت تصمیم‌گیریِ بهتر سهامدارانِ شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمعِ شرکت‌ها، صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت‌های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود.
در صورتی که شرکتِ بورسی، دارای شرکتهای تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکتهای تابعه نیز منتشر می‌شود. همچنین جدول زمان‌بندی پرداخت سودنقدیِ پیشنهادی توسط هیئت مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا می‌گردد.

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت

مجمع عمومی

برای درج آگهی دعوت مجمع عمومی کلیک کنید

 

روزنامه نسل فردا

نسل فردا روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی – اقتصادی صبح ایران است که در سال ۱۳۷۰ با دوره انتشار هفته‌نامه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی رضا محزونیه منتشر شد. این هفته‌نامه پس از ۸ سال در سال ۱۳۷۸ با تغییر وضعیت به روزنامه تبدیل شده و در آغاز به صورت استانی در اصفهان و سپس منطقه‌ای توزیع داشت. از سال ۱۳۸۷ نیز با دریافت توزیع در سراسر کشور در جمع روزنامه‌های سراسری قرار گرفته است.

این روزنامه در سال‌های بعد با توسعه فعالیت‌های خود به عنوان مؤسسه مطبوعاتی نسل فردا فعالیت خود را ادامه داد و در کنار انتشار نشریات جانبی مانند روزنامه اخبار اصفهان، مجله زندگی سالم، مجله گردشگری کوله، هفته نامه نسل فردای ورزشی و آگهی‌نامه خورشید، مؤسسه قرض الحسنه نسل فردا و خیریه محمد نقش جهان را فعال کرده‌است.

سردبیر روزنامه نسل فردا، مرضیه ربیعی، همسر رضا محزونیه است. از خانواده محزونیه، حسین محزونیه، فرزند ارشد خانواده هم به فعالیت مطبوعاتی در این موسسه مشغول است.

در سرمقاله شماره صفر نسل فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۷۰ با عنوان سخن هفته نسل فردا آمده است:

«به حول و قوه الهی و در آستانه شروع سال تحصیلی ۷۱-۷۰ انتشار هفته نامه «نسل فردا» را آغاز کردیم و از این پس شما می توانید در روزهای «یکشنبه» این هفته نامه را از کتابفروشی ها تهیه و مطالعه کنید.

شکی نیست که یکی از عوامل سعادت و شقاوت هر ملتی، صلاح و فساد نسلی است که فردا باید در مسند قدرت بنشیند و اداره امور جامعه را به عهده گیرد؛ از این رو هر نظامی اگر بخواهد واقع بین باشد و با یک آینده نگری درست به مسایل نگاه کند، باید به نسل «نوجوان» اهمیت لازم را داده و در صدد شناخت مشکلات و ارایه راه حل منطقی برای هر یک از آنها باشد.

طبیعی است هر چه این مهم به بوته فراموشی سپرده شود، اثرات منفی و زیان بار آن در آینده و در کل جامعه، به طور محسوسی ظاهر خواهد شد. پس باید نیروها و استعدادهای بالقوه و عظیم نسل فردا را شناخت و در جهت رشد و باروری تلاش کرد.

«یک سوم» جمعیت ایران، نسل نوجوان و جوان هستند

این مسئله با درک اینکه «یک سوم» جمعیت ایران را نسل نوجوان و جوان تشکیل می دهد، از درجه اهمیت بیشتری برخوردار می شود و بی دلیل نیست که امام راحل فرمودند: «امید من به شما توده جوان است».

هفته نامه «نسل فردا» تلاش دارد تا اولا این معادن غنی انسانی را در حد مقدورات خود شناسایی و به همه معرفی کند و ثانیا محلی باشد برای انعکاس مشکلات و مسایلی که نسل نوجوان و جوان امروز با آن دست به گریبان است.

واضح است اگر ادعا کنیم پر کردن بخشی از اوقات فراغت شما هم جزو اهداف ماست؛ سخنی به گزاف نگفته ایم. از این رو ما دست نیاز و همکاری با تمامی کسانی می دهیم که به نحوی با مسایل جوانان و نوجوانان درگیر هستند و می توانند ما در ارایه هر چه بهتر این مجموعه یاری دهند.

روزنامه نسل فردا قدیمی

روزنامه نسل فردا با بیش از ۲دهه تلاش و کسب تجربه و با بهــره منـدی از نویسندگان، خبرنگاران و کارکنان توانمند و متعهد، با گام هـای برنـامه ریزی شده و در سایه حمایت همیشگی و بی دریغ مخاطبان بزرگوار در سراسر کشور،  توانسته است زمینه اعتماد تمامی مخاطبان  فراهم آورد.

شرح مختصری از روزنامه نسل فردا

این روزنامه قبلا فقط در استان اصفهان چاپ و توزیع میشد و هم اکنون بصورت سراسری توزیع می گردد. تعداد صفحات ان ۱۶ صفحه رنگی و سیاه سفید بوده و عناوین صفحات آن سیاست، اقتصاد، ورزش، فرهنگ و هنر، فن آوری، عکس، آگهی است. روزنامه نسل فردا در حال حاضر به صورت سراسری توزیع می شود. این روزنامه چندین صفحه خود را به طور ویژه به آگهی اختصاص داده است.

دفتر این روزنامه در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و اتوبان چمران، کوی پروانه، پلاک ۲،واحد ۱ واقع شده است.

می‌توانید در سایت شبکه پذیرش آگهی، در قسمت تعرفه روزنامه‌های سراسری با اطلاع از تعرفه‌ آگهی‌های صفحات مختلف روزنامه‌ نسل فردا، سفارش آگهی خود را جهت انتشار در این روزنامه  ثبت کنید. کارشناسان ما با شما تماس می‌گیرند و درباره چگونگی ارائه اطلاعات و مدارک، راهنمایی‌های لازم را انجام می‌دهند.

آیا به بقای روزنامه‌های کاغذی امیدی هست ؟!‏
دکتر ابراهیم جعفری ـ استاد علوم ارتباطات دانشگاه

دکتر ابراهیم جعفری ـ استاد علوم ارتباطات دانشگاه

روزنامه‌های کاغذی با توجه به مزایایی که دارند همچنان به عنوان رسانه ای قابل اعتماد برای افراد جامعه به شمار می روند.

چرا هنوز هم مردمانی در تاریک‎روشنای هوای پگاهی، همچو گنج‌یابان در پی روزنامه‎ موردپسند خود در پیشخوان دکه‌هایی می‌گردند که هنوز همه چراغ‌هایش را نتوانسته روشن کند؟ یا دیرهنگام شب، برخی در مسیر رفتن به خانه، دکه ‌به دکه شهر سرکشی می‌کنند تا روزنامه‎ای را بیابند که به سبب گرفتاری نتوانسته‌اند در بامدادان تهیه کنند. در هزارتوی روزنامه مورد اعتماد سالیان آنان، چیست که در شبکه های اجتماعی یافت نمی‌شود؟ خبر راستین!

امیدوارم روزنامه‌های کاغذی ـ بر جای بمانند و دوام بیاورند، زیرا مطالعه مخاطب از روی کاغذ، علاوه بر این که به سیستم بدن انسان آسیب نمی‌رساند، در صورتی که با نشانه‌گذاری بر روی مطالب مهم همراه باشد، بر درک مفاهیم به مراتب تاثیرگذارتر است. البته حمل مطبوعات به هر مکان نیز، مزیت دیگر آن است.‏

هیچ رسانه‌ای جایگزین رسانه دیگر نمی‌شود

‌‎زنده یاد دکتر کاظم معتمدنژاد در کتاب وسایل ارتباط جمعی خاطرنشان می‌سازد هیچ رسانه‌ای جایگزین رسانه دیگر نمی‌شود؛ بلکه در منظومه ارتباطات اجتماعی و در عرصه رقابت برای جلب مخاطب، متناسب با استعداد و قابلیت‌های خود کارکردی جدید پیدا می‌کند. به عنوان مثال وقتی شبکه‌های اجتماعی اخبار را در سریع‌ترین زمان ممکن انتشار می‌دهند، کارکرد مطبوعات باید بیشتر بر ژانرهایی نظیر مصاحبه، گزارش و تحلیل متمرکز باشد.

این تبدیل وضعیت در سایر رسانه‌ها نیز خودنمایی می‌کند؛ کما این که با توجه به تغییر سبک زندگی که با فراگیر شدن استفاده از خودرو همراه شده است، جایگاه رادیو به جای منزل و اماکن عمومی بیشتر در این وسیله نقلیه است؛ و از آنجا که بخش قابل توجهی از وقت مردم بخصوص در شهرهای بزرگ در خودرو و راه بندان سپری می‌شود، برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده در رادیو باید سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد. به همین دلیل هیچ رسانه‌ای از میان نرفته و جای رسانه دیگر را نگرفته است. فقط تلگراف از میان رفت و به جایش فاکس و تلگرام و … با سرعت عمل بالا آمد.

ضرورت فراگیر شدن دانش و سواد رسانه‌ای

بدیهی است جهان امروز که به قول «مانوئل کاستلز» به جامعه شبکه‌ای تبدیل شده است، کاربران در پلت‌فرم‎ها و شبکه‌های اجتماعی هرروز با انبوه اخبار و اطلاعاتی مواجه می‌شوند که آنان را در خود غرق می‌کند. همین‌جاست که ضرورت فراگیر شدن دانش و سواد رسانه‌ای به شدت احساس می‌شود ؛ زیرا مخاطب در صورت آموزش سواد رسانه‌ای خودش با بینش درونی، اخبار واقعی را از شایعات باز می‌شناسد و در دورانی که ما گرفتار فوران اطلاعات و به تعبیر دیگر اضافه بار اطلاعاتی هستیم، قدرت تمیز و تشخیص سره از ناسره را پیدا می‎کند.

مزایای روزنامه‌های کاغذی

خوشبختانه این معضل در مطبوعات به کم‌ترین حد خود می‌رسد؛ زیرا مخاطب با مطالعه خبر در روزنامه‌های کاغذی از همان ابتدا اعتمادش جلب می‌شود؛ به دلیل این که مطالب مطبوعات از دروازه‌بانی‌های متعدد در هیات تحریریه عبور می‌کند و در غیر این صورت باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.
از سوی دیگر در شرایط کنونی خوانندگان مطبوعات بیشتر از کسب اطلاع ، به دنبال ریشه‌یابی مسائل جامعه هستند؛ بنابراین گردانندگان آن باید به عناصر خبری ” چرا و چگونه ” که در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد، پاسخ دهند.‏

اگر چه برخی روزنامه‌های مکتوب، نسخه الکترونیک هم دارند؛ اما با وجود گسترش رایانه ها و تجهیزات ارتباطات الکترونیکی، هنوز ما در کشور شکاف دیجیتالی داریم؛ به این مفهوم که همه مردم به چنین ابزاری دسترسی ندارند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب مردان و زنان میانسال با رسانه‌های الکترونیک مانوس نیستند و توان استفاده از نسخه‌های دیجیتالی روزنامه‌ها را ندارند. ضمن این که حلاوت مطالعه روزنامه‌های کاغذی برای آنان بسیار دلپذیرتر است.‏

ادامه حیات روزنامه‌های کاغذی

بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که روزنامه‌های کاغذی همچنان قادرند به حیات خود ادامه دهند. فراموش نکنیم که در ابتدای ورود رادیو و بخصوص تلویزیون به دلیل جاذبه‌های آن‌ها، تا سال‌ها بعد مطبوعات در آستانه ورشکستگی قرار داشت؛ اما به دلیل کاستی‌های رادیو و تلویزیون در پاسخگویی به عناصر خبری «چرا و چگونه»، مطبوعات باردیگر جایگاه خود را به دست آورده و مخاطبان بیشتر و در عین حال فرهیخته را به سوی خود کشانده اند.‏
از این رو در عصر کنونی که افکار عمومی بالاترین قدرت حاکم در جهان است، هیچ رسانه‌ای به اندازه مطبوعات قادر به اقناع مخاطبان فعال و جستجوگر نیست و به همین دلیل به بقای روزنامه‌ها امیدوارم.‏

برگرفته از نوشته دکتر ابراهیم جعفری ـ استاد علوم ارتباطات دانشگاه

تعرفه: آگهی مجمع عمومی، آگهی قانونی است که شرکت ها و بنگاهای اقتصادی ثبت شده  بایدسالانه نسبت به چاپ آن در روزنامه ها اقدام کنند.

آنچه باید از آگهی مجمع بدانیم

معمولا آگهی های مجامع در روزنامه ای به چاپ میرسد که شرکت ها در اساسنامه خود ثبت کرده اند.

گاها برخی شرکت های سرمایه گذاری روزنامه رسمی شرکت خود را یکی از روزنامه های کثیرالانتشار انتخاب میکنند.

در این صورت میتوانند آگهی خود را در هر روزنامه سراسری که مدنظر دارندو از لحاظ هزینه مرقون به صرفه تر است چاپ کنند.

در ادامه مطلب با مراحل چاپ آگهی مجمع از درخواست آگهی  تا چاپ در روزنامه ها آشنا می شوید.

آگهی مجمع در چه روزنامه هایی منتشر و چاپ می شود ؟

آگهی  مجمع عمومی معمولا در روزنامه رسمی هر شرکت چاپ می شود.

روزنامه ای که در اساسنامه  آن شرکت انتخاب شده است .

تمامی آگهی های قانونی شامل مزایده و مناقصه و مجمع و انحلال و افزایش و کاهش سرمایه درآن روزنامه منتشر می شود.

چه مدارکی جهت چاپ آگهی مجمع لازم است ؟

متن آگهی مجمع عمومی را در روی سربرگ رسمی شرکت که دارای نشان و آدرس است را با مهر و امضا مقام دعوت کننده برای کارشناسان ارسال کنید.

نحوه سفارش آگهی مجمع به کارشناسان شبکه پذیرش آگهی

 شما میتوانیدفایل آگهی خودرا  بصورت word نیز به شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ از طریق واتس آپ و یا از طریق ایمیل agahi44195000@gmail.com ارسال کنید. قید نام روزنامه مورد نظر الزامی است.

درج و چاپ آگهی مجتمع در چه زمانی مناسب است ؟

آگهی های مجامع باید حداکثر ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه به چاپ رسیده باشد.

درج و چاپ آگهی مجمع در چه زمانی الزامی است ؟

فاصل زمانی انتشار آگهی و برگزاری مجمع نبایدکمتر از ۱۰ روز باشد

مبلغ درج آگهی مجمع  چقدراست ؟

بعد از ارسال متن و درخواست خود، کارشناس بهترین پیشنهاد ارائه نموده و جهت چاپ آگهی براساس الزمات قانونی مشتریان را راهنمایی می نمایند .

سفارش آگهی

چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم

رپرتاژ آگهی که گاها به صورت رپورتاژ یا ریپورتاژ هم نوشته میشود درواقع معرفی کسب و کار و یا خدمات بنگاهای اقتصادی در قالب متن و عکس مناسب است.

فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکارها و بخش های خصوصی و دولتی و سازمان ها جهت ارائه گزارش عملکرد و فعالیت های خود برنامه تبلیغاتی را بصورت گزارش خبری ، تهیه  و تنظیم نموده و از طریق رسانه ها ، منتشرمی نمایند.

تفاوت آگهی تبلیغاتی و رپرتاژ آگهی

رپرتاژ آگهی ،که در واژه نامه تبلیغاتی گزارش آگهی نامیده میشود با آگهی تبلیغاتی متفاوت است.

تفاوت این دونوع آگهی  در تفسیر و توضیح موضوع رویداد و نحوه اجرای آن است.

در آگهی تبلیغاتی بازرگانی ، تلاش میشود موضوع تبلیغ شده بصورت خلاصه و با محوریت موضوعات اصلی و به دور از تفسیر باشد.

در صورتی که در گزارش آگهی یا رپرتاژ آگهی کلیه موارد و موضاعات و عوامل تاثیر گذار در موضوع آگهی گزارش و تشریح می گردد و این گزارشات با تفسیر ها و جداول محاسبات است.

رپرتاژ آگهی با عنوان سوژه شروع شده و عوامل تاثیر گذار در موضوع آگهی به صورت کامل شرح داده می شود و از گذشته سوژه ، شرایط فعلی و آینده سوژه گزارش ارائه می شود و افراد تاثیر گذار در موضوع سوژه نیز نظرات  دیدگاه های کارشناسی خود را مطرح می نماید.

به طور مثال در گزارش آگهی احداث یک کارخانه تولیدی و صنعتی موارد ذیل در تهیه و تنظیم و انتشار گزارش آگهی مورد استفاده قرار میگیرد.

نام سوژه یا پروژه ، علت راه اندازی و احداث پروژه ، میزان سرمایه گذاری , فضای اختصاصی پروژه ، برنامه های آینده و طرح توسعه  ،

توجیه اقتصادی احداث سوژه و اعلام پیش بینی دریافت  سهم بازار محصول تولید شده و تاثیرات مثبت ایجاد و راه اندازی سوژه به همراه تصاویر زیبا  از قبل و ساخت و بعد از اجرای پروژه ، نشان ولگوی تبلیغاتی مجری ، آرم موسسه تولید کننده ، معرفی مالکان و تولید کنندگان ، پیام و شعار تبلیغاتی ، متن ها ، محتوا و مطالب تاثیر گذار مانند ( تولیدات این سوژه چه میزانی از خروج ارز جلوگیری می نمایند و صرفه جویی ارزی ایجاد می نماید ) یا ( تعداد نفرات و پرسنل این واحد و سوژه به چه میزانی جذب شده و به چه میزان اشتغال ایجاد می نماید) و یا ( این محصول تاثیرات مثبتی در سلامت و شادابی جامعه ایفا خواهد نمود ) .( نمونه رپرتاژ یا گزارش آگهی )

یکی دیگر از تفاوت های بین آگهی تبلیغاتی و گزارش آگهی در ابعاد و اندازه آگهی است.

در آگهی های تبلیغاتی معمولا ابعاد ¼ صفحه ، ½ صفحه خواهد بود که با تکرار حداقل ۱۰ نوبت در روزها و روزنامه های مختلف تاثیر خود را بر مخاطب ایجاد می نماید.

در صورتی که در گزارش آگهی حداقل ابعاد و اندازه  آگهی ½ صفحه و تا چند صفحه خواهد بود هر چه موضوع گزارش شده مهم و سوژه با ابعاد گسترده ایی داشته باشد نیاز است آگهی در تعداد صفحات بیشتری تهیه و تنظیم و منتشر شود.

در گزارش آگهی معمولا آگهی از یک تا سه نوبت و در چند روزنامه مهم منتشر می شود.

البته گاهی گزارش آگهی که جهت معرفی یک پروژه ملی و فراگیر باشد از صفحات روزنامه ها و رسانه ها خارج شده و به صورت ویژه نامه اختصاصی تولید و منتشر می شود.

چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم ؟

برای اینکه بتوانیم به پرسش چگونه رپرتاژ آگهی بنویسیم پاسخ دهیم باید در ابتدا با اجزا و قسمت‌های موجود در متن رپرتاژ آگهی آشنا شویم.
در این مقاله مواردی که قصد داریم به آن‌ها بپردازیم عبارتند از:

انواع رپرتاژ آگهی

انواع رپورتاژ آگهی

برخلاف تصور بسیاری از افراد، رپورتاژ آگهی تنها در قالب متن منتشر نمی‌شود و دارای قالب‌های دیگری است.
علاوه بر قالب گزارش خبری، فرمت‌‌های متعددی نیز برای آن وجود دارد.
به همین دلیل در وهله‌ی اول باید بدانیم که هر قالب رپرتاژآگهی ( یا حتی فرمت رپورتاژ اگهی ) را در کجا و چه زمانی استفاده کنیم.
اما جدا از قالب و فرمت رپورتاژ آگهی، ویسرت ویلیام نویسنده کتاب Governing health رپرتاژ اگهی را در سه دسته تقسیم‌بندی کرده است:

 1. رپرتاژآگهی تصویری ( Image advertorials )

محتوای رپرتاژ آگهی تصویری درون یک عکس قرار دارد. این نوع رپورتاژ  بیشتر برای تبلیغات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شرکت‌‌هایی که قصد تبلیغ و نمایش محصولات خود را دارند از این نوع رپرتاژ خبری استفاده می‌کنند.

 1. دفاعیه

شرکت‌های شناخته شده یا به اصطلاح برند، در اکثر مواقع در معرض بحران رسانه‌ای قرار دارند.
در این مواقع این شرکت‌ها با استفاده از ابزارهای گوناگونی در تلاشند تا آثار منفی این بحران‌ها را به حداقل رسانده و یا به نفع خود از آن بهره‌برداری کنند.
یکی از این ابزارها ررتاژآگهی است.

برندها با انتشار دفاعیه در فرمترپرتاژخبری اذهان عمومی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.

 1. رپرتاژ ژورنالیستی

در این نوع رپورتاژ خبری برخلاف دفاعیه، شرکت‌ها نظر رسانه‌ها را به خود جلب می‌کنند.
هدف اصلی استفاده از رپرتاژ ژورنالیستی جلب نظر آنها برای نوشتن متنی در مورد شرکت است.
خبری که به دست ژورنالیست‌ها و در مورد کسب‌وکار نگارش شود از ارزش خبری بالایی برخوردار است.

ساختار رپورتاژ آگهی

ساختار رپورتاژ آگهی

همانند هر متنی، رپرتاژ خبری نیز دارای قواعد ساختاری است.
منظور از قواعد ساختاری اجزا و بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی یک رپرتاژ خبری است.
برای آن‌که بدانیم باید چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم ، به ذهن سپردن این بخش‌ها الزامی است.
دانستن این بخش‌ها به نویسنده کمک می‌کند تا به اندازه، دقیق و با معنا بنویسد.
به عنوان مثال متنی که در لید مقاله نگارش می‌شود با بدنه‌ی اصلی متفاوت است.
این مورد در رابطه با میان تیترها نیز صادق است.

 • تیتر اصلی

با یادگرفتن این قسمت، میتوانیم به جرأت بگوییم به بخش قابل توجهی از پرسش چگونه رپرتاژ آگهی بنویسیم پاسخ داده‌ایم.
تیتر اصلی بسیار مهم است. تیتر اصلی رپورتاژ اولین تماس ما با خوانندگان است.
یک رپرتاژ آگهی موفق را می‌توانیم همانند یک قیف تعبیر کنیم.

در قیف از دهانه‌ی بزرگ به سمت دهانه کوچک حرکت می‌کنیم. در صورتی که بتوانیم خواننده را در این مسیر حرکت دهیم موفق خواهیم بود. اما حرکت خواننده در این قیف مستلزم این است تا تمامی اجزای رپرتاژ با کیفیت باشند.
اولین نقطه‌ای که مخاطب با قیف تماس پیدا می‌کند تیتر اصلی است.

تیتر باید به گونه‌ای باشد که خواننده را برای حرکت در درون قیف متقاعد کند.
این جمله در نگاه اول کاملاً شعاری به نظر می‌رسد. به همین دلیل توضیح بیشتری در مورد تیتر خواهیم داد.

چگونه تیتر مناسب رپورتاژ آگهی بنویسیم؟

تیتر رپورتاژ

 • پرسونای مخاطب

پیش از آنکه برای نوشتن تیتر دست به قلم یا کیبورد بزنید از خود بپرسید که مخاطب من کیست؟
قرار است برای چه کسی بنویسم؟ پاسخ این پرسش به شما موارد متعددی را خاطر نشان خواهد کرد.
با دانستن شخصیت خواننده به راحتی خواهید فهمید که باید بر روی چه بخش از تیتر تمرکز کنید، از چه کلماتی استفاده کرده و از چه کلماتی استفاده نکنید.

 • مبهم یا شفاف

مبهم یا شفاف نوشتن تیتر رپرتاژ بسیار مهم است. به دلیل خبری بودن رپوتاژ اگهی، مبهم نویسی بازخورد منفی خواهد بود.
اما به این نکته نیز باید دقت داشت که تیتر باید به گونه‌ای نگارش شود که مخاطب را برای رفتن به مرحله بعدی ترغیب کند.
ابهام اگر به اندازه باشد، می‌‌تواند جذابیت کافی را به وجود آورد و علاوه بر این جنس خبری خود را نیز حفظ کند.

 • از صفات تفصیلی استفاده نکنید!!!

به کار بردن صفات عالی ( ترین ) در تیتر به صورت ناخواسته سیگنالی برای خواننده به همراه خواهد داشت.
این صفات به خواننده می‌گوید که ممکن است در متن تبلیغات وجود داشته باشد.
به همین دلیل از انگیزه‌ی خواننده برای ادامه‌ی حرکت در قیف کاسته می‌شود.

 • هرم را به خاطر داشته باشید

هرم وارونه تکنیکی مرسوم در میان ژورنالیست‌ها است.
هرم وارونه بیانگر کیفیت اطلاعاتی است که از ابتدای خبر تا انتهای آن به خواننده منتقل می‌شود.
بر اساس این قاعده، تیتر باید بیشترین داده را به خواننده منتقل کند. یعنی خواننده با خواندن تیتر باید بتواند تشخیص دهد که خبر در مورد چیست؟
اکنون با دانستن این نکته در مورد شفاف یا مبهم بودن متن رپورتاژ اگهی بیشتر فکر کنید.

 • لید

پس از تیتر اصلی رپرتاژ، لید خبر مهمترین بخش خواهد بود.
لید باید بتواند خوانندگانی که با خواندن تیتر وارد قیف شده‌اند را برای ادامه‌ی حرکت مجاب کند.
لید بخش خلاصه یا همان چکیده‌ی خبر است. در لید باید بتوانیم اصل مطلب را به خواننده منتقل کنیم.
لید همانند عصاره‌‌ی رپرتاژ است. لید به صورت کلی در حدود ۳۰ الی ۴۰ کلمه خواهد بود.

لیدر رپورتاژ

کم بودن تعداد کلمات لید، نگارش آن را به نسبت دشوار می‌کند. به همین دلیل نوشتن لیدی با کیفیت، مستلزم تجربه و تمرین است.  البته، جایی برای نگرانی وجود ندارد.

نکاتی که در نوشتن لید رپورتاژ خبری باید به آن دقت داشت
 1. همواره به خاطر داشته باشید که در نگارش لید رپورتاژ خبری با محدودیت کلمه مواجه هستید. در نتیجه نباید به جزئیات بپردازید.
 2. لید باید کاملاً شفاف باشد. به هیچ عنوان نباید از تکنیک مبهم نویسی در لید استفاده شود.
 3. تمرکز را بر روی ارزش خبری قرار دهید. ارزش خبری خواننده را برای حرکت به مرحله‌ی بعدی قیف مجاب می‌کند.
 4. سعی کنید در لید از نقل قول مستقیم استفاده نکنید.
 5. خلاقیت را هیچ‌گاه فراموش نکنید.
 • متن اصلی

متن اصلی همان بخشی است که باید حق مطلب را ادا کرد.
در متن اصلی با توجه به روش و لحنی که برای کل مطلب در نظر گرفته‌اید باید فرایند انتقال اطلاعات را انجام دهید.
اگر از روش داستان‌سرایی استفاده می‌کنید، در متن اصلی رپرتاژ خبری باید کل داستان را نقل کنید و در بخش‌‌های قبلی تنها باید ذهن خواننده را برای ورود به بدنه خبر آماده کنید.

اگر سعی دارید در رپورتاژ خبری ادعایی را ثابت کنید، باید در لید ادعا را مطرح و در متن اصلی رپرتاژ این ادعا را به اثبات برسانید.
این ساختار را با توجه به موضوع و روش نگارش می‌توانید تغییر دهید اما به خاطر داشته باشید که ساختار کلی رپرتاژ را از بین نبرید.

میان تیتر

متن اصلی رپرتاژ خبری از سایر بخش‌ها دارای کلمات بیشتری است.

به همین دلیل برای درک بهتر متن توسط خواننده از میان‌تیتر استفاده می‌شود.
میان‌تیترها به خواننده کمک می‌کند تا آسان‌تر متن را بخواند.
میان‌تیتر علاوه بر این، به خواننده مسیر متن را نشان می‌دهد. میان‌تیترها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که تنها با خواندن آن‌ها، خواننده محتوای متن اصلی را شناسایی کند.

میان‌تیترها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که تنها با خواندن آن‌ها، خواننده محتوای متن اصلی را شناسایی کند.

 • دعوت به انجام عمل ( Call To Action )

تا به این مرحله، هنوز به صورت کامل به پرسش چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم پاسخ ندادیم.
بخش نهایی این پرسش را با طراحی بخش دعوت به انجام عمل تکمیل خواهیم کرد.

call to action

دعوت به انجام عمل پایین‌ترین بخش قیف است. حساسیت این بخش بسیار بالا است.
در این بخش باید به گونه‌ای عمل کنیم که خواننده به دعوت شما پاسخ مثبت دهد.
این پاسخ مثبت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که شما در مرحل قبلی موفق بوده و اعتماد خواننده را جلب کرده باشید.

چگونه رپرتاژ آگهی بنویسیم :

آموزش رپورتاژ آگهی در ۱۰ قدم

اکنون که با قوانین و اصول اولیه‌ی نگارش رپرتاژ آگهی آشنا شدید، می‌توانیم با ذکر ۱۰ مورد پاسخ دقیق‌تری برای پرسش چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم آماده کنیم.
این ۱۰ نکته به شما کمک می‌کند تا همانند حرفه‌ای‌ها رپورتاژ بنویسید:

 1. محل درج رپرتاژ آگهی را بررسی کنید

اولین نکته‌ای که پیش از نگارش رپرتاژ باید به آن دقت کنیم، محل انتشار رپورتاژ خبری یا گزارش آگهی است.
هر رسانه یا پایگاه خبری دارای اصول و استانداردهای نگارشی خاص خود است.
به همین دلیل بهتر است پیش از آنکه رپرتاژ بنویسیم این دستورالعمل‌های رسانه‌ی مورد نظر را به خوبی بررسی کنیم.

نکته‌ی مهم دیگر در مورد درج رپورتاژ اگهی، پرسونای مخاطب رسانه است.
شما باید به خوبی مخاطبان خود را شناسایی کنید و محتوای خود را به گونه‌ای بنویسید که مورد پسند خواننده واقع شود.
پرسونای مخاطب از منظر دیگری نیز می‌تواند کمک بزرگی به نویسنده بکند.

این روزها برخی از رسانه‌ها به صورت کاملاً تخصصی فعالیت می‌کنند.

 1. مقررات و سیاست‌های رسانه‌ها

برخی رسانه‌ها به دلیل تشابه ظاهری بین خبر و رپرتاژ قواعدی را وضع کرده و مشتریان خود را به رعایت این اصول تشویق می‌کنند.
علاوه بر این، رسانه‌ها از روش‌‌های متنوعی جهت متمایز ساختن رپرتاژ اگهی بهره می‌برند.
فونت و استایل متفاوت یکی از روش‌های متداول متمایز سازی رپورتاژ است.

مت کاتز عضو تیم اسپم گوگل در مورد تمایز رپرتاژ آگهی گفت:

خوانندگان باید به آسانی بتوانند محتوای حمایت شده را شناسایی کنند

 1. تعداد کلمات رپرتاژ اگهی

انتخاب تعداد کلمات رپورتاژ خبری یکی از مهمترین مراحلی است که در نوشتن متن رپورتاژ آگهی باید به آن دقت داشت.
به بیانی ساده‌تر، متن رپورتاژ آگهی به نوعی تابع محل انتشار، قالب و فرمت محتواست.

 1. تیتر رپرتاژ آگهی

تیتر اولین نقطه‌ی تماس مشتری با قیف است. به همین دلیل در نگارش تیتر باید بسیار هدفمند عمل کرد.
تیترها را تا حد امکان کوتاه بنویسید و از به کاربردن صفت عالی در آن پرهیز کنید.

 1. تیتر دوم رپرتاژ آگهی

هدف از نگارش تیتر دوم، ترغیب هر چه بشتر خواننده است. در تیتر دوم نویسنده قصد دارد تا اطلاعات مهمی که تیتر اول به خواننده منتقل می‌کند را تکمیل نماید.

 1. استفاده از تصاویر به همراه کپشن

معمولاً کپشن‌ها در پایین عکس‌ها قرار می‌گیرد و اطلاعاتی در مورد عکس را به خواننده منتقل می‌‌کند.
رپورتاژ خبری در صورتی که به همراه عکس منتشر شود، اثربخش‌تر خواهد بود.
تعداد عکس‌هایی را که در رپورتاژ قرار می‌گیرد با توجه به نوع محتوا باید تعیین نمود.
به عنوان مثال، معمولاً رپورتاژهایی که با هدف معرفی محصول منتشر می‌شوند دارای چند تصویر هستند.

 1. لید آگهی را طوفانی شروع کنید و طوفانی به پایان برسانید

پس از تیترها، لید مهمترین بخشی است که تأثیر زیادی بر موفقیت رپورتاژ آگهی دارد.
لید باید طوفانی شروع شود تا خواننده تنها با خواندن چند کلمه‌‌ی اول جذب شود.
علاوه بر این، لید باید دارای پایانی جذاب باشد تا خواننده را برای حرکت در قبف تحریک کند.

کار نیکو کردن از پر کردن است

 1. از نقل قول استفاده کنید

بر اساس تجربه، رپورتاژ آگهی‌هایی که در آن‌ها از نقل قول‌های متعددی پیرامون بحث اصلی استفاده شده است، از نگاه خوانندگان بیشتر  مطالعه شده اند.
اما باید به خاطر داشته باشید که نقل‌ قول‌ها باید به موقع و به درستی در متن رپرتاژ پراکنده شوند.

 1. میان تیترها را دست کم نگیرید

با توحه به طول متن آگهی، میان تیتر می‌تواند متن‌‌های طولانی را قابل فهم کند.
علاوه بر این با استفاده از میان‌تیتر می‌توانید توجه خوانندگان را به نقاط مهم جلب کنید.

 1. دعوت به انجام عمل

رپورتاژ اگهی ممکن است نگاه اول همانند یک مقاله به نظر بیاید اما همچنان نوعی تبلیغ محسوب می‌شود.
به همین دلیل باید از خوانندگان بخواهید تا کاری انجام دهند. این دعوت بهتر است به گونه‌ای مطرح شود که خواننده خود را ملزم ببیند که به دعوت پاسخ دهد.

با استفاده از این ۱۰ نکته و تسلط بر مفاهیم پایه‌ای می‌دانیم چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم.
اما صرفا آگاهی از این ابزارها کافی نیست و برای خلق آثاری درجه یک تمرین و تکرار لازم است.
به همین دلیل، با سنجش بودجه‌ می‌توانید اولین گام‌ را در زمینه‌ی نگارش رپورتاژ آگهی بردارید.
البته با مراجعه به وبسایت‌ها در آگهی رایگان چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم نیز می‌توانید فعالیت خود برای  نگارش رپورتاژ آگهی را بدون هیچ هزینه‌ای آغاز کنید.

منبع: اخبار رسمی

تماس با ما