مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش دوم)

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش دوم)

/
در بخش اول این نوشتار نکاتی درخصوص مراعات دقت و صحت در خبرنویسی ازجمله تأیید منبع خبر، خودداری از حدس و گمان در نقل خبر، بیان خبر از قول حاضرین در صحنه و ... و نمونه هایی از عدم دقت برخی خبرنگاران و خبرگزاری ها که موجب بروز مشکلات برای آنان شده بود، بیان شد. در این بخش ادامه مطالب ارائه می شود.
مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش اول)

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش اول)

/
دستيابی به اطلاعات دقيق و درست بزرگ ترین چالشی است که در برابر خبرنگاران قرار دارد. گزارش های اشتباه، خجالت آور است و می تواند هم از نظر مالی و هم از نظر حرفه ای هزینه هايی در بر داشته باشد. اين درس، توصيه های مفيدی را برای دور ماندن از اين خطر و مراعات دقت و صحت در خبرنویسی ارائه می کند.
راهکارهای نوشتن یک خبر رسمی هوشمندانه

راهکارهای نوشتن یک خبر رسمی هوشمندانه

/
خبرنگاران وقتی برای اولین بار یک خبر رسمی را دریافت می‌کنند، علاقه‌مندند که ایده خبری به شکل داستانی کامل نقل شده باشد. این اتفاق توسط هر فردی، تنها به وسیله استفاده از فرمت و قالب درست اتفاق می افتد. قالبی که در این نوشته با عنوان راهکارهای نوشتن یک خبر رسمی هوشمندانه آموزش داده می‌شود.
در خصوص برخی از اصطلاحات رایج در مجلس

اطلاعاتی برای خبرنگاران در خصوص برخی از اصطلاحات رایج در مجلس

/
خبرنگاران در هر سرویس و گروه خبری معمولاً به اطلاعاتی مشخص نیاز دارند که شاید مهم ترین آنها اطلاع از برخی قوانین مجلس باشد. در این نوشتار اطلاعاتی برای خبرنگاران در خصوص برخی از اصطلاحات رایج در مجلس از جمله اصطلاحات طرح یک فوریتی ، دو فوریتی و سه فوریتی ارائه می شود.