تعرفه آگهی در روزنامه ها؛ روزنامه دنیای اقتصاد
باختر کرمانشاه
خراسان
خراسان
پیک سمنان

روزنامه پیام سمنان

/

روزنامه صبح ساحل

/
آوای کرمانشاه
آگهی مجمع

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت ایران فار

/
آگهی دعوت مجمع عمومی چاپ شده در روزنامه ابرار 2 دی 1399 متن آگهی به …
همشهری جوان

چاپ آگهی دعوت از بستانکاران در روزنامه اطلاعات

/
 آگهی دعوت از بستانکاران شرکت برگ سبز بردیا در روزنامه اطلاعا…
همشهری جوان