جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی دعوت سهامداران

آگهی دعوت سهامداران شرکت آوا ملامین سازه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۹۴۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۱۷۱۰ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عموی عادی بطور فوق العاده در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ در آدرس : ملارد ، لم آباد ، خیابان باران ، خیابان اول […]