تعرفه روزنامه ها در سال ۹۸

تعرفه و سفارش درج آگهی در روزنامه همشهری (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر ۷/۸×۳/۵کادر ۷×۷/۸صفحه ۱/۴
اول۷۰.۲۰۰.۰۰۰۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰۸۴۲.۴۰۰.۰۰۰
دوم-۵۲.۰۸۰.۰۰۰۳۱۲.۴۸۰.۰۰۰
سوم-۶۴.۰۸۰.۰۰۰۳۸۴.۴۸۰.۰۰۰
چهارم-۴۳.۲۰۰.۰۰۰۲۵۹.۲۰۰.۰۰۰
پنجم (بورس)۲۱.۹۶۰.۰۰۰۴۳.۹۲۰.۰۰۰۲۶۳.۵۲۰.۰۰۰
ششم و هفتم۱۴.۸۸۰.۰۰۰۲۹.۷۶۰.۰۰۰۱۷۸.۵۶۰.۰۰۰
ویژه۱۳.۲۰۰.۰۰۰۲۶.۴۰۰.۰۰۰۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰
داخلی۱۲.۶۰۰.۰۰۰۲۵.۲۰۰.۰۰۰۱۵۱.۲۰۰.۰۰۰
جدول۱۴.۴۰۰.۰۰۰۲۸.۸۰۰.۰۰۰-
حوادث۱۹.۳۲۰.۰۰۰۳۸.۶۴۰.۰۰۰۲۳۱.۸۴۰.۰۰۰
اول ورزشی۱۸.۶۰۰.۰۰۰۳۷.۲۰۰.۰۰۰۲۲۳.۲۰۰.۰۰۰
آخر ورزشی۱۴.۴۰۰.۰۰۰۲۸.۸۰۰.۰۰۰۱۷۲.۸۰۰.۰۰۰
دو صفحه ماقبل آخر۱۸.۸۴۰.۰۰۰۳۷.۶۸۰.۰۰۰۲۲۶.۰۸۰.۰۰۰
ماقبل آخر۲۱.۱۲۰.۰۰۰۴۲.۲۴۰.۰۰۰۲۵۳.۴۴۰.۰۰۰
آخر۳۲.۴۰۰.۰۰۰۶۴.۸۰۰.۰۰۰-
ترحیم و تسلیت۵.۶۱۰.۰۰۰۱۱.۲۲۰.۰۰۰۶۷.۳۲۰.۰۰۰

 همشهری محله (ویژه مناطق ۶-۳-۲)

صفحهحداقل ستونقیمت (ریال)
اول۴ ستون و ۱ کادر۲/۴۰۰/۰۰۰
آخر۴ ستون و ۱ کادر۲/۰۰۰/۰۰۰

 همشهری محله (ویژه مناطق ۸-۷-۵-۴-۱)

    

 همشهری محله (ویژه مناطق ۲۲-۲۱-۱۲-۱۱)

صفحاتقیمت
صفحات ۱ ۱/۲۰۰/۰۰۰
صفحات ۲ و ۳۵۰۰/۰۰۰
صفحات ۴۸۰۰/۰۰۰

 همشهری محله (ویژه مناطق ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۰-۹)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۹/۷×۲/۴۶۵۰/۰۰۰
دوم و سوم۱۵×۲/۷۱۸۰/۰۰۰
داخلی۱۵×۲/۷۱۰۰/۰۰۰

تعرفه آگهی در نیازمندیهای صبح تهران سال ۱۳۹۸

صفحهکادر ۱×۸۱/۴ صفحه
اول (دو رنگ)۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (دو رنگ)۳۸۰/۰۰۰۱۱/۴۰۰/۰۰۰
آخر رنگی (دو رنگ)۴۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰

نیازمندیهای صبح کشور ۱۳۹۸

صحفه کادر ۱/۷*۳/۵
کادر ویژه صفحه اول۵۸۰/۰۰۰
کادر ویژه داخلی۲۸۰/۰۰۰
کادر معمولی (سیاه و سفید)۱۳۰/۰۰۰

نیازمندیهای صبح استان البرز (کرج) سال ۱۳۹۸

صفحهاندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای کادر (یک ستونی)بهای کادر ( دو ستونی)
اول۵/۶*۱/۴-۴۵۰/۰۰۰
داخلی۲/۸*۱/۴۲۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰
آخر۵/۶*۱/۴-۴۰۰/۰۰۰

صفحهیک کادر تک رنگیک کادر چهار رنگ
۱----۴۳/۰۰۰/۰۰۰
۳----۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۴ و ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰----
۵ و ۱۴(ورزشی)----۱۲/۰۰۰/۰۰۰
داخلی(۱۱ و ۹و ۸ )۵/۵۰۰/۰۰۰----
داخلی (۱۰ و ۱۲ )----۶/۰۰۰/۰۰۰
تسلیت ۱۵۰/۰۰۰ هر سطر----
آخر----۱۴/۰۰۰/۰۰۰

 تعرفه چاپ آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد (سال ۱۳۹۸)

صفحهیک کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰۱/۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰---------------
۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰۷۶۸/۰۰۰/۰۰۰
۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ و ۷ و ۱۶۱۱/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۵۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ تا ۱۵ و ۲۵-۱۷-۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۸۲۱/۰۰۰/۰۰۰۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰۵۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
۹۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ تا ۲۳ و ۲۶ تا ۳۱۹/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۴ ۹/۵۰۰/۰۰۰۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۵۶/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در گوشواره های روزنامه

صفحهدر ابعاد (۹/۷*۴/۷)
۱۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۱۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۷۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۵۱۲/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه روزنامه ابرار در سال ۹۸

صفحهکادر پایه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰----
داخل (۳و۵) رنگی۷/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۶/۰۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
داخل (۸و۱۰) رنگی۴/۸۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات لایی۲/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۸۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰----

تعرفه درج آگهی در روزنامه ابرار ورزشی (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر ۴×۷/۵کادر ۸×۷/۵۱۵ کادر۳۰ کادر
اول رنگی۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
دوم(سیاه و سفید)۲/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۳۷/۵۰۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰
سوم(سیاه و سفید)۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی سیاه و سفید۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
ما قبل آخر۲/۷۰۰/۰۰۰۵/۴۰۰/۰۰۰۴۰/۵۰۰/۰۰۰۸۱/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۸/۰۰۰/۰۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰۲۵۶/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه روزنامه ابرار اقتصادی سال ۹۸

صفحاتکادر ۴×۷/۵کادر۸×۷/۵۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول(رنگی)۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم(سیاه و سفید)۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
سوم(سیاه و سفید)۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی(سیاه و سفید)۲/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی(رنگی)۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
قبل آخر۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر(رنگی)۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کاروکارگر (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر پایه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰----
صفحه ۳ و آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۷ و ۵۷/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ۱۰ - ۱۲ و ۱۴ ۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات مشکی۲/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰----

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کیهان سال ۹۸

صفحهکادر پایه ۱/۴ صفحهنصف صفحه
اول رنگی۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم (دو رنگ)۱۳/۵۰۰/۰۰۰۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم رنگی۱۷/۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
پنجم(جدول) رنگی۱۲/۵۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰----
ورزشی (دو رنگ)۱۰/۵۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر (دو رنگ)
۹/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان (سال ۱۳۹۸)

صحفهکادر پایه ۱/۸*۶یک چهارم صفحه
اول رنگی۶.۳۵۰.۰۰۰۲۴۷.۶۵۰.۰۰۰
آخر رنگی۳.۶۰۰.۰۰۰۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰
دوم و سوم رنگی۲.۷۵۰.۰۰۰۱۰۷.۲۵۰.۰۰۰
۴,۱۳,۱۴ رنگی۱.۶۵۰.۰۰۰۶۴.۳۵۰.۰۰۰
۶و۱۰و۱۱و۱۲۱.۳۵۰.۰۰۰۵۲.۶۵۰.۰۰۰
۷ رنگی۱.۵۵۰.۰۰۰۶۰.۴۵۰.۰۰۰
۸ ، ۹ ویژه آژانس مسافرتی۱.۳۰۰.۰۰۰۷۰.۷۰۰.۰۰۰
یازده اموزشی۱.۱۵۰.۰۰۰۴۴.۸۵۰.۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه خراسان (سال ۱۳۹۸)

صحفه کادر ۱/۷*۳/۵
کادر ویژه صفحه اول۵۸۰/۰۰۰
کادر ویژه داخلی۲۸۰/۰۰۰
کادر معمولی (سیاه و سفید)۱۳۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صبح اقتصاد (سال ۱۳۹۸)

صفحهیک کادر (۷ * ۳/۵)۶ کادر (۱/۸ صفحه)۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (۱/۲ صفحه)۴۸ کادر (تمام صفحه)
اول۱۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۷/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۹/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰-
داخلی۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۹/۵۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۵۶/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ولایت قزوین (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر ۸*۱کادر ۸*۷کادر ۸*۳کادر ۸*۴۱۶*۱۰(یک هشتم)کادر ۳۲*۲۲(نیم صفحه)
اول۵۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰۱/۴۴۰/۰۰۰۱/۸۴۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۴۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۱/۱۴۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۴/۶۰۰/۰۰۰۸/۸۰۰/۰۰۰
داخلی ساده۲۷۵/۰۰۰۵۴۰/۰۰۰۷۵۰/۰۰۰۹۶۰/۰۰۰۳/۸۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی----۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صاحب قلم (سال ۱۳۹۸)

صفحهیک کادر۱/۸ صفحه( شش کادر)۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۷/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۳/۶۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰۸۶/۴۰۰/۰۰۰۱۷۲/۸۰۰/۰۰۰
داخلی تکرنگ۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ایران نیوز (سال ۱۳۹۸)

صفحه / کادریک کادر (۷*۳.۳)۶ کادر (۱/۸ صفحه)۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (۱/۲ صفحه)۴۸ کادر (تمام صفحه)گوشواره (۸*۵)
اول۹/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰----۲۶/۰۸۰/۰۰۰
دوم۴/۵۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰--------
سوم۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰--------
داخلی۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰----
صفحه آخر۷/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۳۸۸/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه ایران نیوز

مدت قراردادروزانهیکسالهشش ماههسه ماهه
مبلغ هر کادر (روزانه)۱/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰۸۵۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیام سمنان (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر ۷/۴×۳/۸۱/۲ صفحه
اول (رنگی)۹/۵۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۳/۸۰۰/۰۰۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰
داخلی۱/۹۰۰/۰۰۰۴۵/۶۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۵/۷۰۰/۰۰۰۱۳۶/۸۰۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیروزی (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر پایه (۴/۵ * ۹/۵)۱/۸ صفحه(شش کادر)۱/۴ صفحه(۱۲کادر)نیم صفحه(۲۴کادر)تمام صفحه
اول۱۱/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰-
داخلی۳/۳۰۰/۰۰۰۱۹/۸۰۰/۰۰۰۳۹/۶۰۰/۰۰۰۷۹/۲۰۰/۰۰۰۱۵/۴۰۰/۰۰۰
آخر۶/۵۰۰/۰۰۰۳۹/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰

گوشواره صفحه اول (هرعدد)۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۱۱
آگهی تبریک و تسلیت (صفحات داخلی)۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۹/۵
آگهی تبریک و تسلیت صفحه اول و آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۹/۵