نحوه تشکیل مجمع عمومی سالیانه چگونه است ؟

چکیده:
مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها عالیترین مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور شرکتها و اتحادیه ها است .
چند نوع مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها داریم؟
مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو ق العاده که در هر یک از مجامع ذکر شده فعالیت خاصی صورت می گیرد. مثلاً در مجمع عمومی عادی درباره اداره امور شرکت یا اتحادیه ، انتخاب هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه و مشخص نمودن برنامه های کاری و سیاستهای فعالیتی آنها اتخاذ تصمیم می شود . ولی در مجمع عمومی فوق العاده مواردی چون کاهش ، افزایش و تغییر در مواد اساسنامه شرکت یا اتحادیه ، انحلال شرکت یا اتحادیه و ادغام آنها در شرکت ویا اتحادیه دیگر مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می گردد. که در این نوشته مواردی در خصوص مجمع عمومی عادی در تعاونیها و نحوه برگزاری آن مورد بحث قرار می گیرد.

نحوه تشکیل مجمع عمومی

مجمع عمومی چیست و چگونه برگزار می گردد ؟
مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها عالیترین مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور شرکتها و اتحادیه ها است .
چند نوع مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها داریم؟
مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو ق العاده که در هر یک از مجامع ذکر شده فعالیت خاصی صورت می گیرد. مثلاً در مجمع عمومی عادی درباره اداره امور شرکت یا اتحادیه ، انتخاب هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه و مشخص نمودن برنامه های کاری و سیاستهای فعالیتی آنها اتخاذ تصمیم می شود . ولی در مجمع عمومی فوق العاده مواردی چون کاهش ، افزایش و تغییر در مواد اساسنامه شرکت یا اتحادیه ، انحلال شرکت یا اتحادیه و ادغام آنها در شرکت ویا اتحادیه دیگر مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می گردد. که در این نوشته مواردی در خصوص مجمع عمومی عادی در تعاونیها و نحوه برگزاری آن مورد بحث قرار می گیرد.
صلاحیت مجمع عمومی عادی:
وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:
۱. تصویب اساسنامه دراولین مجمع عمومی عادی.
۲. اتخاذ تصمیم در مورد حداقل و حداکثر سهام اعضا [موضوع ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی].
۳. انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
۴. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهادهیأت مدیره.
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
۶. تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس.
۷. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیه ها و اتاقهای تعاون وخروج ازآنها و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساسموازین مقرر در قانون بخش تعاونی.
۸. تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
۹. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
۱۰. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۱۱. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
۱۲. تصمیم گیری درمورد اخراج اعضاء تعاونی [وفق ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی].
۱۳. عزل بازرس [مستندبه بند۱ ماده ۳۳ قانون شرکتهای تعاونی].
۱۴. سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار میدهد.
صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع عمومی فوق العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل میشود:
۱. تغییر مواد اساسنامه [در حدود قانون بخش تعاونی].
۲. تصمیمگیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأتمدیره.
۳. انحلال تعاونی.
۴. ادغام تعاونی.

مواعد قانونی تشکیل مجامع
در مواعد زیر تشکیل مجمع عمومی الزامی است. هیأت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی موضوع مد که مجمع عمومی در مواعد زیر تشکیل گردد:
۱- ظرف ۴ ماه از پایان سال مالی، برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.
۲- قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب اعضای مذکور.
۳- قبل از پایان مدت تعاونی، در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با دستور تمدید مدت یا انحلال.
۴- در صورتی که در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات، تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن.
۵- ظرف سه ماه بعد از درخواست اشخاص زیر]در غیر موارد مذکور در بندهای فوق[:
الف- هر یک از بازرسان
ب- یک پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضا برای مجمع عمومی فوق العاده
ج ـ وزارت تعاون
نکته-
* در صورتی که هیأت مدیره در مواعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی مبادرت نکند، وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی مربوط اقدام خواهد نمود.
*اگر هیأت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، برای رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره یا مدیر عامل، اقدام به دعوت و برگزاری آن نماید، بازرس میتواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع اقدام کند.

نحوه دعوت مجمع
دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که دراساسنامه تعاونی قید شده صورت گیرد.هرتعاونی مکلف است حداقل یکی ازروشهای انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار یا محلّی و یا دعوتنامه کتبی [با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی] یا هر دو روش را انتخاب و در اساسنامه قید نماید.
علاوه بر این الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگیها و محل کارگاهها و فروشگاههای تعاونی همچنین درج آن در پایگاه اطلاع رسانی [وب سایت مربوطه درصورت وجود] نیز الزامی است.
نکته-
* دعوت اولین مجمع عمومی تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی با اخد رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی و یا از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در آن دعوت به عضویت [موضوع بند ۲ ماده ۳۲ قانون بخش تعاونی] آگهی شده صورت میگیرد.
* در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام میپذیرد، ارسال نسخهای از آن به اشخاص زیرضروری است:
۱. هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانها و مؤسسات عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایهگذاری کردهاند.
۲. اتحادیهای که تعاونی عضو آن است.
*مقام دعوت کننده مکلف است نسخهای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطلاع و امکان حضور نماینده ناظر به وزارت تعاون ارسال نماید.
* در تعاونیهایی که دارای بیش از یکصد عضو میباشند، انتشار آگهی دعوت الزاماً از طریق روزنامه های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی عادی تعیین گردیده، صورت میگیرد.
* مرجع تشخیص کثیرالانتشار بودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی است.
* انتشار آگهی دعوت در هفتهنامه، ماهنامه و هر نشریهای که در غیر از فاصله زمانی «روزی یکبار» منتشر میگردد به جای روزنامه، فاقد و جاهت قانونی است.
* چنانچه مجمع عمومی، روزنامه های [اصلی] متعددی را تعیین نماید، انتشار آگهی در همه آنها الزامی است.
* درج نام روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتیکه شرکت یا اتحادیهای به این امر مبادرت کند، هرگونه تغییر بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو مجمع عمومی عادی و فوقالعاده خواهد بود.
* در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی مورد نظر است و انتشار آگهی در قسمت نیازمندی ها و سایر ضمائم در صورتی است که بخشی اختصاصی برای درج آگهیهای مجامع یا شرکت ها در قسمت های مذکور معین و مشخّص شده باشد امکان پذیر است.
*مجمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیرالانتشار مینماید، مکلف است روزنامه کثیرالانتشار دیگری را نیز بعنوان روزنامه علی البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی، آگهیهای مربوطه در آن درج گردد.
* درصورتیکه روزنامه اصلی به هر دلیلی منتشر نگردد و روزنامه علی البدل نیز تعیین نشده باشد، هیأت مدیره تعاونی مکلف است مجمع عمومی عادی را جهت تعیین روزنامه جدید تشکیل دهد. دعوت این مجمع و هر مجمع دیگری که در فاصله بین عدم انتشار روزنامه قبل و تعیین روزنامه جدید تشکیل میشود، منحصراً از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی بعمل میآید .
دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
۱. نام تعاونی.
۲. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق العاده، فوق العاده.
۳. نوبت مجمع.
۴. دستورجلسه.
۵. تاریخ وساعت برگزاری.
۶. محل برگزاری ونشانی کامل آن.
۷. زمان و مکان بررسی وکالتنامه ها]برای مجامع عمومی یک مرحلهای[ و صدور برگه حضور در مجمع.
۸. نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هیات مدیره و بازرسان [برای مجامع عمومی با دستور انتخابات].
*محل تشکیل مجمع عمومی باید در محدوده شهری یا روستایی اقامتگاه قانونی تعاونی باشد، مگر اینکه صد در صد اعضاء، محل دیگری را برای تشکیل مجمع توافق نمایند. همچنین محل برگزاری مجمع بایدظرفیت حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها را داشته واز نظر امکانات برای تشکیل جلسه مجمع مناسب باشد.
* دستور جلسه مجمع بایستی بطور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل: «سایر موارد»، «سایر تصمیمات»و «آنچه طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی… است»، خودداری گردد.
* درخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده، آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا موضوع آنها باشد. در مواردی که تعاونی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدی آن تشکیل میدهد، ذکر عبارت «تطبیق اساسنامه با قانون یا اصلاحات» کافی است اما چنانچه تصمیم بر تغییر مواد دیگری از اساسنامه نیز باشد، باید آن موارد در آگهی دعوت آورده شود.
*در صورتیکه اخراج عضو یا اعضایی از تعاونی همچنین عزل هیأت مدیره یا بازرس در دستور کار مجمع عمومی باشد ذکر نام آنها در آگهی دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت کننده مکلف است دستور مجمع را بنحو مضبوط به اطلاع اشخاص مذکور برساند.
*هریک از اعضاء تعاونی میتواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب، در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرردعوت به تشکیل میگردد قرار گیرد.

فواصل انتشارآگهی دعوت مجامع :
فاصله زمانی بین تاریخ دعوت [نشر آگهی] و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی [عادی و فوقالعاده] حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز است.
در صورتیکه برگزاری انتخابات [هیأت مدیره یا بازرسان] در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد این مدت برای دعوت نوبت اول، حداقل ۲۰روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
نکته
*کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی که انتخاب تمام یا هر یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرسان را در دستور مجمع عمومی داشته باشند، در برگزاری مجمع عمومی، مشمول مقررات «دستورالعمل چگونگی نظارت بر انتخابات شرکتها،اتحادیهها و اتاقهای تعاون» موضوع ماده (۲۸) آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی نیز خواهند بود.یعنی برایاین شرکتهاواتحادیهها فاصله زمانی بین تاریخ دعوت [نشر آگهی] و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی عادی بادستور انتخاب تمام یا هر یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرسان برای دعوت نوبت اول، حداقل ۳۰روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

* فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی که انتخاب هیأت تصفیه را در دستور کار خود دارد همان ۱۰ تا ۲۰ روز است.
*دراحتساب فاصله زمانی،روزانتشارآگهی همچنین روزبرگزاری مجمع جزء مدت محسوب نمی شود.
* در مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند، با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
*هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی آگهی مجمع عمومی، مستلزم رعایت حداقل فواصل زمانی مقرراست.
ترکیب مجمع:

مجمع عمومی از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار و وکلاء آنان تشکیل میشود.
اعضاء تعاونی برای حضور در مجمع یااخذبرگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت ارائه نمایند.
بررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد که در اینصورت بررسی توسط اکثریت بازرسان و در مواردی که دو بازرس باشد بوسیله یکی از آنها بعمل میآید.
چنانچه مقام دعوت کننده، وزارت تعاون باشد،کنترل مدارک توسط بازرس یابازرسان صورت میگیرد ودرصورتی که تعاونی فاقد بازرس باشد یا بازرس مربوطه بنا به نظر مراجع مذکوردراین تبصره صلاحیت لازم را نداشته باشد، بررسی مدارک توسط نماینده یا نمایندگان مراجع یاد شده انجام میگیرد
در اولین مجمع عمومی تعاونی، گواهی صادره هیأت مؤسس مبنی بر احراز شرایط عضویت و تصدیق تأدیه حداقل یک سوم مبلغ سهام، مجوز حضور در مجمع است.
اشخاص ذیل میتوانند بدون احتساب در لیست حاضرین عضو و بدون داشتن حق رأی در مجمع حضور یابند :
۱. مدیرعامل غیرعضو.
۲. بازرس یا بازرسان غیرعضو.
۳. کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی.
۴. نمایندگان ناظر هر یک از دستگاهها و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی و بانک ها و شوراهای اسلامی کشوری که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری نموده اند.
۵. نماینده یا نمایندگان ناظر وزارت تعاون.
۶. نماینده ناظر اتحادیهای که تعاونی عضو آن است.
۷. نماینده ناظر دستگاههای متبوعه شرکتهای تعاونی کارمندی [باتایید وزارت تعاون].
علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده، اشخاصی که بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا هستند مانند نیروهای انتظامی و امنیتی، نیروهای خدماتی، فیلمبردار و… میتوانند با هماهنگی قبلی و کسب مجوز از مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۶آئین نامه نحوه برگزاری مجامع (حسب مورد) در مجمع حضور یابند.
اشخاص غیرعضوی که کاندیدای سمت بازرس تعاونی هستند، برای حضور در مجمع عمومی مربوطه باید گواهی معتبر و ممهور به مهر تعاونی مبنی بر ثبت نام در انتخابات ارائه نمایند.
اشخاص موضوع بندهای ۴ و ۵ و۷با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر از بالاترین مقام دستگاه یا اشخاص مجاز از طرف آنها در مجمع حضور مییابند.
حضور نماینده ناظر اتحادیه در مجامع عمومی تعاونیهای عضو با ارائه معرفی نامه هیأت مدیرهیا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده امکان پذیر است.
عضو یا اعضایی که اخراج آنها در دستور کار مجمع است میتوانند با حق رأی در مجمع مربوطه حضور یابند.
نمایندگی اعضاء (وکالت)
در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده تام الاختیاری [از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان] برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
تأیید نمایندگیهای موضوع این ماده با مقامات مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۶آئین نامه نحوه برگزاری مجامع (حسب مورد) میباشد. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود در محل شرکت یا محلی که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مجمع به اطلاع اعضاء رسیده حاضر و مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، وکالتنامه را تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر میکند.
در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود.
وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأی بصورت مطلق و تام الاختیار اعطاء میشود و هر گونه ادعای بعدی عضو مبنی بر مقید و محدود بودن نمایندگی، از جانب تعاونی مسموع نخواهدبود.
نمایندگان بایستی دارای اهلیت قانونی[عدم حجر] باشند.
حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است و مقامات مذکور در تبصره ۱ ماده۱۶آئین نامه نحوه برگزاری مجامع (حسب مورد) مکلفند نظارتهای لازم در این مورد بعمل آورند. چنانچه پس از برگزاری مجمع مشخص شود عضو و نماینده وی توأمان در مجمع حضور داشتهاند، بترتیب ذیل عمل خواهدشد:
۱- درصورتی که حضور توٲم عضو و نماینده وی در حصول نصاب رسمیت جلسه موثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.
۲- چنانچه جلسه بدون حضور توام نیزرسمیت داشته است، صرفاً به تعدادحضور غیرقانونی، از تعدادکل آراء ماخوذه درهرتصمیم کسرخواهد شد. در مورد انتخابات،کسرآراء نسبت به کلیه کاندیداها اعمال میگردد.
نمایندگان اعضاء اتحادیههای تعاونی همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکتهای تعاونی، برای حضور در مجامع عمومی بایدمعرفی نامه ازسوی هیات مدیره یامدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه نمایند. مقام مجاز تأیید نمایندگیها، پس ازاخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برای وی صادر خواهد کرد.
در معرفی نامه صادره، باید مجمع یا مجامعی که نماینده حق حضور و اعمال رأی دارد معین گردد در غیراینصورت نمایندگی صادره تا زمانیکه نماینده دیگری معرفی نشده مجوز حضور در کلیه مجامع تلقی خواهد شد.
حکم تبصره ۴ ماده ۱۹آئین نامه نحوه برگزاری مجامع در مورد نمایندگیهای نیز لازم الرعایه است.
رسمیت و اداره جلسه
نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خواهد بود:
۱- مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت مییابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمی خواهد بود.
۲- مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت مییابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است.
برای رسمیت جلسه مجمع با «هر تعداد»، رعایت ماده ۲۳آئین نامه نحوه برگزاری مجامع در مورد تعداد هیات رئیسه الزامی است.
در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت مقرر، مقام دعوت کننده باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد و در صورت عدم حصول نصاب، صورتجلسهای دایر بر عدم رسمیت مجمع تهیه و به امضای حاضرین برساند.
ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضو آنرا امضا میکنند.
دعوت مجامع عمومی نوبت دوم و سوم موضوع ماده فوق باید حداکثر ظرف ۷ روز با همان دستور جلسه قبلی بعمل آید. فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجامع مذکور حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود.
هرگونه تغییر، کاهش یاافزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبتهای بعدی ممنوع است.
در مورد مجمع عمومی عادی نوبت دوم که انتخابات را در دستور کار خود دارد، همان فاصله ۱۰ تا ۲۰ روز لازم الرعایه است.
جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده یا نماینده او افتتاح میکند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و دو ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهند شد. در تعاونیهای دارای ۵۰۰ عضو و بیشتر تعداد هیأت رئیسه ۷ نفر شامل رئیس، نائب رئیس، منشی و ۴ ناظر میباشد.
در شرکتهای تعاونی، نمایندگان اعضاء حقیقی نمیتوانند بعنوان هیأت رئیسه انتخاب شوند.
مقام دعوت کننده یا مقام مجاز مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۶آئین نامه نحوه برگزاری مجامع مکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار در بدو ورود به جلسه امضاء نمودهاند همراه با نمایندگیهای تامالاختیار اعضاء غایب و صورت اسامی کل اعضاء در اختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد. علاوه بر این از سایر حاضرین مذکوردرمواد۱۷و۱۸ آئین نامه نحوه برگزاری مجامع نیز صورتی جداگانه مشتمل بر هویت کامل، سمت و علت حضور و اقامتگاه قانونی آنها تهیه و به امضاء آنان خواهد رسید.
نصاب تصمیمات

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ میگردد مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان که کسب اکثریت نسبی آراء ملاک عمل است.
انتخاب اعضاء هیأت مدیره برای دورهای بیش از دورههای مجاز تصدی (موضوع ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی) مستلزم کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت است.
تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی تعاونی با اکثریت دو سوم آراءِ حاضرین درجلسه رسمی بعمل میآید.
تصمیمات مجامع عمومی فوقالعاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی اتخاذ میشود.

نحوه اتخاذ تصمیم

تصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار آنها اتخاذ میشود. در مجامع عمومی یک مرحله ای هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است؛ در مجامع عمومی دو مرحله ای میزان رأی نمایندگان وفق دستورالعمل مصوب وزارت ]موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی[ خواهد بود.
رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده، همچنین انتخاب اعضاءهیات مدیره وبازرسان، الزاما بصورت کتبی [با برگه رأی] خواهد بود و برای اتخاذ سایر تصمیمات میتواند باقیام وقعود بعمل آید.
چنانچه در مورد نتیجه رای گیری به روش قیام وقعود تردیدی حادث شود، باتقاضای حداقل دونفراز اعضای هیات رئیسه میتوان رایگیری را مجددا و بصورت کتبی بعمل آورد.
مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری مجمع، برگههای رأی را به تعداد اعضاء بصورت چاپی تهیه تا در جلسه بین اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار آنها توزیع نماید. برگههای مذکور باید ممهور به مهر تعاونی و متضمن نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه باشد.
چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد، برگههای آن بصورت مجزا تهیه خواهد شد. در برگه انتخابات باید علاوه بر نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن، جای خالی با درج شماره و به تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود.
کلیه برگههای رأی براساس عضویت و تعداد آراء وکالتی هر شخص توزیع میگردد.
بمنظور اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صریح و بدور از هرگونه ابهام به سمع اعضاء رسیده و سپس رای گیری بعمل میآید. برای هر یک از موارد دستور جلسه، یک موافق و یک مخالف میتواند در زمان مناسبی که از سوی رئیس جلسه معین میگردد صحبت نماید.
درمورد عزل هیات مدیره یابازرس همچنین اخراج اعضاء بایستی فرصت دفاع منظورگردد.
در جلسات مجمع عمومی عادی که انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان را در دستور کار خود دارد، داوطلبان تصدی سمتهای مذکور میتوانند در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنها توسط رئیس جلسه منظور میشود اقدام به معرفی خود نمایند. علاوه بر این مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری جلسه مجمع صورت اسامی کاندیداهای مربوط را که با ترتیب الفبایی و ذکر نام و نام خانوادگی بصورت کامل و قید پسوندها تنظیم شده به تعداد اعضا تعاونی تهیه و در بدو ورود به جلسه در اختیار اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار آنها قرار دهد.
فهرست اسامی کاندیداها نباید به نحوی تنظیم شود که مفید تبلیغ برای کاندیدای خاصی باشد.
عدم حضور کاندیدا در جلسه مجمع و یا عدم استفاده از حق خود برای معرفی، موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود.
در موارد رایگیری کتبی، جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیأت رئیسه و شمارش آنها توسط هیأت مذکور و در فرمهای مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل میآید. در شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند.
شمارش آراء انتخابات در فرمهای مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت میگیرد. هیأت رئیسه مکلف است ذیل کلیه فرمهای شمارش آراء را امضاء نماید.
به هنگام شمارش آراء انتخابات، کاندیداها میتوانند بنحوی که موجب اخلال در نظم و جریان احتساب آراء نگردد، درمحل شمارش حضور یافته و بر جریان امر نظارت نمایند.
چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند و برگه رأی صرفاً متضمن نام خانوادگی باشد، اسامی مذکور حذف خواهدشد.
در صورتی که نام یک کاندیدا دربرگه رای تکرارشده باشد، صرفا یک رای محاسبه میگردد.
چنانچه برخی کاندیداها برای بدست آوردن سمت اصلی یا علی البدل، آراء مساوی کسب نمایند،قرعه کشی ملاک انتخاب آنهاخواهدبود.
هرگاه در جلسه مجمع عمومی، نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمگیری نشود، رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که نباید دیرتر از یک هفته از جلسه اول باشد اعلام نماید. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.
جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است و با همان نصاب قانونی رسمیت دارد و هیأت رئیسه آن نیز همان هیأت رئیسه منتخب جلسه قبل خواهد بود مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در این جلسه حضور نیافته باشد که در اینصورت به جای افراد غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.
حکم تبصره۱ ماده ۲۲ آئین نامه نحوه برگزاری مجامع درخصوص جلسه بعد از تنفس نیز جاری است.
مفاد تصمیمات

جلسات مجامع عمومی با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰ آئیننامه نحوه برگزاری مجامع صرفاً به مواردی رسیدگی مینماید که در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده، فاقد اعتبار است.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تعاونی معتبر نخواهد بود.
گزارش هیأت مدیره نمی تواند متضمن پیشنهاد تصویب وتجویز اقدامات آینده یا اقدامات بدون مجوز گذشته باشدو رعایت ماده۳۴ آیین نامه نحوه برگزاری مجامع دراین مورد الزامی است.
مجمع عمومی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید مگر آنکه کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حضور داشته و با تصمیم متخذه موافقت نمایند.
مجامع عمومی فوقالعاده با موضوع عزل هیأت مدیره، صرفاً نسبت به عزل اتخاذتصمیم مینماید وبرای ابقاء رای گیری مجدد نمی شود.
مجمع عمومی فوق العاده موضوع ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن که جهت رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره تشکیل میشود، در صورتی میتواند نسبت به عزل تصمیم گیری کند که موضوع عزل در دستور جلسه آگهی دعوت مجمع قید شده باشد.
در تصویب مقررات داخلی تعاونی از قبیل آئیننامه، دستورالعمل و مانند آن، همچنین تغییر مواد اساسنامه، اعضاء میتوانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع ازمفاد پیشنهادات اطلاع حاصل نماید. به همین منظور مقام دعوت کننده مکلف است در صورت درخواست عضو یا نماینده وی رونوشتی از مقررات پیشنهادی را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.
بمنظور تأمین حق نظارت عضو در امور تعاونی، اعضاء میتوانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به تعاونی مراجعه و ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش مالی هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان راملاحظه واز آنها یادداشت برداری کنند.
در صورتیکه انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی در دستور کار مجمع باشد، باید قبلاً موافقت منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایهگذاری و مشارکت باتعاونی اخذ شده باشد.

تشریفات ارسال مدارک مجمع به اداره ثبت شرکتها

هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبتهای قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون تسلیم کند.
وزارت تعاون مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع حداکثر ظرف ۱۰روز آنها را از جهت انطباق با مقررات مورد بررسی کارشناسی قرار داده و در صورت عدم نقص و ایراد،مواردلازم را به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید.
در صورتیکه وزارت تعاون پس از بررسی مدارک، تخلفی را در نحوه برگزاری مجمع، تشریفات مربوطه و یا اخذ تصمیمات احراز کنند، مکلف است بنحو ذیل عمل نماید:
۱- چنانچه تخلف از مقررات، مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع باشد، مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی مینماید.
۲- درصورتیکه دعوت مجمع و برگزاری آن صحیحاً انجام ولی تصمیمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد، مطابق بند ۱ اقدام و چنانچه بعض تصمیمات متخذه وفق مقررات نباشد، صرفاً مواردلازم صحیح به اداره ثبت شرکتها ارسال و درخصوص تصمیمات فاقد اعتبار، ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی مینماید.
تبصره- درخصوص موضوع انتخابات، مقررات دستورالعمل ماده ۲۸آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی لازمالرعایه است.
درمواردی که تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، وزارت تعاون مکلف است یک نسخه ازصورتجلسه مجمع را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید:
۱. تصویب اساسنامه وتغییرات بعدی آن.
۲. انتخاب هیات مدیره وبازرس یابازرسان وتغییرات بعدی آنها.
۳. کاهش یاافزایش سرمایه.
۴. تصویب ترازنامه وصورتهای مالی.
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشاروتغییرات بعدی آن.
۶. ادغام تعاونی.
۷. انحلال تعاونی ونحوه تصفیه.
۸. انتخاب هیات تصفیه وتغییرات بعدی آنها.
در اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت تعاون میتواند نسبت به اعزام ناظر به مجامع عمومی اقدام نماید. وظایف و اختیارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون خواهد بود که صرف حضور ناظر در مجمع عمومی مفیدصحت اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود.
کلیه تعاونیها مکلفند اسناد و مدارک مجامع عمومی خود را در مدتهای تعیین شده ذیل نگهداری نمایند :
۱- آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع ومدارک ومستندات مربوطه تا پایان فعالیت تعاونی.
۲- لیست حضور و غیاب حاضرین مجامع تا پایان فعالیت تعاونی
۳- وکالتنامه هاونمایندگی ها،برگههای رأی وفرمهای شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاری هر مجمع.
چنانچه در مورد مجمعی، دعوایی در مراجع قضایی یاشکایتی دروزارت تعاون مطرح باشدو زمان نگهداری اسناد موضوع بند۳منقضی شده باشد،حفظ آنهاتا اخذ تصمیم نهایی مرجع مربوطه ضروری است.

برای درج آگهی دعوت شرکت در مجمع عمومی کلیک کنید

نمونه آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

نحوه تشکیل مجمع عمومی

نویسنده : جلال سریزدی
منبع:
آئین نامه نحوه برگزاری مجامع

 

 

کلمات کلیدی :

آگهی در ضمائم روزنامه همشهری هزینه چاپ آتبلیغات در روزنامه همشهری نرخ چاپ آگهی در روزنامه همشهری نرخ چاپ آگهی در راهنمای همشهری قیمت چاپ تبلیغات در روزنامه همشهری جدول نرخ چاپ آگهی در راهنمای همشهری لیست قیمت چاپ آگهی در روزنامه همشهری تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای صبح تهران قیمت چاپ آگهی در صفحه اول روزنامه همشهری دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه همشهری دفتر چاپ آگهی روزنامه همشهری دفتر پذیرش آگهی های روزنامه همشهری دفتر قبول آگهی های راهنمای همشهری دفتر قبول آگهی نیازمندیهای همشهری خدمات پذیرش و چاپ آگهی های راهنمای همشهری دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی در راهنمای همشهری تومان قیمت چاپ آگهی در ضمائم روزنامه همشهری تومان لیست قیمت چاپ آگهی در روزنامه همشهری تومان جدول قیمت چاپ آگهی در روزنامه همشهری تعرفه رسمی چاپ آگهی در روزنامه همشهری جدول قیمت چاپ آگهی در نیازمندیهای همشهری لیست قیمت چاپ آگهی در ضمیمه روزنامه همشهری تومان خدمات پدیرش و چاپ آگهی در نشریات روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی روزنامه همشهری دانلود تعرفه آگهی های رهنمای همشهری دانلود تعرفه آگهی های روزنامه همشهری دفتر قبول آگهی نیازمندیهای همشهری کل مناطق تهران دفتر قبول آگهی راهنمای همشهری دفتر پذیرش آگهی نیازمندیهای همشهری نرخ چاپ آگهی در روزنامه هزینه چاپ آگهی در روزنامه دفتر چاپ آگهی روزنامه همشهری دفتر چاپ آگهی راهنمای همشهری دفتر چاپ آگهی نیازمندیهای همشهری دفتر قبول آگهی و چاپ در نیازمندی های همشهری خدمات پذیرش و چاپ آگهی در روزنامه ها دفتر چاپ آگهی روزنامه و مجلات همشهری نرخ رسمی چاپ آگهی در نیازمندی های همشهری قیمت چاپ هر کادر آگهی در راهنمای همشهری خدمات قبول آگهی راهنمای همشهری قیمت جدید چاپ آگهی در روزنامه همشهری جدیدترین نرخ آگهی راهنمای همشهری جدیدترین نرخ آگهی روزنامه همشهری قیمت آگهی همشهری امسال پذیرش آگهی با طراحی رایگان در روزنامه همشهری چاپ آگهی در روزنامه همشهری با طراحی رایگان نرخ چاپ آگهی ترحیم و تسلیت در روزنامه همشهری تعرفه چاپ آگهی تسلیت در روزنامه همشهری قیمت آگهی تبریک در روزنامه همشهری تعرفه چاپ آگهی در صفحات ویژه روزنامه همشهری لیست نرخ چاپ آگهی در صفحات روزنامه همشهری تلفن دفتر چاپ آگهی روزنامه همشهری پذیرش تلفنی آگهی های روزنامه همشهری دفتر قبول آگهی تلفنی راهنمای همشهری دفتر قبول آگهی تلفنی نیازمندیهای همشهری دفتر پذیرش و چاپ آگهی به صورت تلفنی در روزنامه همشهری هزینه چاپ رسمی آگهی در روزنامه همشهری خدمات پذیرش تلفنی آگهی در روزنامه همشهری لیست نرخ رسمی چاپ آگهی در راهنمای همشهری دفتر پذیرش تلفنی آگهی نیازمندیهای استان البرز نرخ چاپ تبلیغات در روزنامه همشهری هزینه چاپ تبلیغات در راهنمای همشهری تعرفه چاپ تبلیغات در نیازمندیهای روزنامه همشهری نرخنامه چاپ آگهی در روزنامه همشهری نرخنامه رسمی چاپ آگهی در نیازمندیهای استان البرز نرخ نامه رسمی چاپ آگهی در جمعه بازار همشهری هزینه هر کادر آگهی در راهنمای همشهری کرج هزینه چاپ هر کادر آگهی در روزنامه همشهری هزینه چاپ آگهی تک کادری در راهنمای روزنامه همشهری تعرفه راهنمای همشهری نرخ چاپ انواع آگهی در روزنامه همشهری دفتر پذیرش آگهی نیازمندی های همشهری لیست کامل قیمت چاپ آگهی در روزنامه همشهری چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه دانلود لیست قیمت چاپ آگهی همشهری قیمت چاپ آگهی مناسبات در روزنامه همشهری نرخ چاپ تک کادری در راهنمای همشهری تعرفه همشهری قیمت چاپ آگهی تمام صفحه در روزنامه همشهری نرخ چاپ آگهی گمشده و اعلام مفقودی در روزنامه همشهری تعرفه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه همشهری تعرفه چاپ آگهی تبریک و تشکر در روزنامه همشهری تعرفه چاپ آگهی نیم صفحه در روزنامه همشهری نرخ آگهی های چاپی در همشهری پذیرش و چاپ آگهی املاک در نیازمندی های همشهری دفتر قبول آگهی راهنمای همشهری خدمات چاپ آگهی استخدام در نیازمندی های همشهری پذیرش و چاپ آگهی خرید و فروش اتومبیل در روزنامه همشهری نمایندگی قبول آگهی نیازمندیهای همشهری قبول آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه همشهری دفتر قبول آگهی های صنعتی روزنامه همشهری قیمت کمترین آگهی در روزنامه همشهری چاپ آگهی در نیازمندیهای همشهری البرز جدیدترین نرخ چاپ آگهی در راهنمای همشهری چاپ انواع مناقصه و مزایده در روزنامه همشهری چاپ انواع آگهی فروش اتومبیل چاپ آگهی املاک و مستغلات در روزنامه همشهری قیمت هر کادر آگهی راهنمای همشهری چاپ انواع آگهی استخدام در نیازمندیهای همشهری تهران تعرفه راهنمای تهران قیمت چاپ آگهی در راهنمای کرج پذیرش آگهی و چاپ در راهنمای همشهری تهران تعرفه چاپ آگهی در همشهری محله تعرفه همشهری تهران نرخ رسمی چاپ آگهی در روزنامه همشهری قیمت رسمی چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه همشهری هزینه چاپ آگهی در نیازمندیهای کشوری روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی تمام صفحه در صفحه اول روزنامه همشهری دفتر قبول آگهی مناطق تهران دفتر پذیرش و چاپ آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه همشهری قیمت چاپ انواع آگهی در روزنامه همشهری و ویژه نامه های روزنامه همشهری قبول چاپ آگهی مزایده های رسمی در روزنامه همشهری پذیرش چاپ آگهی اعلام شرکت ها و موسسات در روزنامه همشهری پذیرش و چاپ آگهی استخدام در روزنامه همشهری قبول آگهی کادری در روزنامه همشهری پذیرش آگهی تلفنی راهنمای همشهری قبول آگهی تلفنی روزنامه همشهری خدمات چاپ آگهی در ویژه نامه های روزنامه همشهری هزینه چاپ آگهی یک کادری در روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی دو ستونی در روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی دو کادر دو ستون راهنمای همشهری چاپ آگهی فروش اتومبیل در نیازمندی ها چاپ آگهی خرید و فروش املاک در راهنمای همشهری چاپ آگهی چند کادری در راهنمای همشهری نرخ چاپ هر کادر آگهی در همشهری قیمت چاپ آگهی در جمعه بازار همشهری قیمت چاپ آگهی در همشهری محله قبول آگهی در صفحه اول جمعه بازار همشهری هزینه چاپ آگهی در جمعه بازار همشهری قیمت چاپ آگهی در صفحات ویژه روزنامه همشهری قیمت هر کادر آگهی در روزنامه همشهری قبول آگهی مفقودی در نیازمندی های همشهری قبول آگهی گمشده در همشهری چاپ آگهی مفقودی در راهنمای همشهری نرخ آگهی چاپ اعلام مفقودی در راهنمای روزنامه همشهری قبول آگهی یک چهارم صفحه در روزنامه همشهری دفتر چاپ آگهی نیازمندی های کشوری روزنامه همشهری دفتر چاپ آگهی نیازمندی های تهران روزنامه همشهری نرخ چاپ آگهی تک کادری در جمعه بازار همشهری نرخ رسمی چاپ آگهی در راهنمای همشهری تهران چاپ آگهی نیازمندی های همشهری مناطق تهران تعرفه نیازمندیهای کشوری همشهری تعرفه نیازمندی های تهران روزنامه همشهری دفتر چاپ آگهی مزایده و مناقصه در راهنمای همشهری دفتر چاپ آگهی در روزنامه رسمی قبول آگهی روزنامه کثیرالانتشار تعرفه روزنامه کثیرالانتشار چاپ آگهی روزنامه رسمی چاپ آگهی مزایده در روزنامه رسمی چاپ آگهی مناقصه در روزنامه رسمی همشهری دفتر چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار دفتر قبول آگهی در روزنامه های رسمی خدمات پذیرش آگهی روزنامه کثیرالانتشار و رسمی تعرفه چاپ هر کادر آگهی در روزنامه رسمی قیمت چاپ آگهی تمام صفحه در روزنامه رسمی قیمت چاپ آگهی در صفحه اول نیازمندی های همشهری تعرفه آگهی دو کادر دو ستون در روزنامه همشهری تخفیفات چاپ آگهی در راهنمای همشهری تخفیف چاپ آگهی در روزنامه همشهری چاپ آگهی شرکت ها در روزنامه رسمی همشهری تعرفه روزنامه رسمی تعرفه آگهی روزنامه کثیرالانتشار تلفن دفتر آگهی روزنامه رسمی تلفن دفتر روزنامه کثیرالانتشار تعرفه جدید روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی روزنامه همشهری در سال جدید جدول قیمت چاپ آگهی در روزنامه همشهری نرخ چاپ آگهی در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار تعرفه جدید چاپ آگهی در همشهری چاپ آگهی ثبت شرکت در روزنامه کثیرالانتشار چاپ آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه خدمات چاپ آگهی انتشار کتاب و محصولات فرهنگی در روزنامه همشهری درج آگهی در روزنامه همشهری چاپ آگهی فروش ماشین در روزنامه همشهری چاپ آگهی اجاره آپارتمان در راهنمای همشهری درج آگهی املاک در نیازمندی های همشهری ثبت آگهی در نیازمندی های همشهری جدیدترین تعرفه چاپ آگهی در روزنامه محله همشهری قیمت چاپ آگهی در همشهری محله تعرفه درج آگهی در نیازمندی های کرج همشهری دفتر درج آگهی در نشریات روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی ویژه چاپ در روزنامه همشهری قیمت درج آگهی در راهنمای همشهری تهران و کرج قیمت چاپ آگهی در جمعه بازار همشهری قیمت چاپ آگهی روزنامه درج آگهی در روزنامه رسمی همشهری قیمت چاپ آگهی و تخفیفات چاپ آگهی در روزنامه رسمی چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار همشهری چاپ آگهی تاسیس شرکت در روزنامه همشهری چاپ آگهی ثبت شرکت در راهنمای همشهری نرخ تخفیفات روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی چند کادری در نیازمندیهای همشهری چاپ آگهی در جمعه بازار همشهری چاپ آگهی در همشهری محله چاپ آگهی انتشار کتاب و نشریات در روزنامه همشهری چاپ آگهی املاک و مستغلات در راهنمای همشهری تهران و کرج تعرفه چاپ آگهی در نیازمندی های کشوری روزنامه همشهری چاپ آگهی در نیازمندیهای تهران روزنامه همشهری چاپ آگهی در نشریات روزنامه همشهری چاپ آگهی فروش اتومبیل در روزنامه همشهری چاپ آگهی استخدام در راهنمای همشهری چاپ آگهی آزانس های مسافرتی در نیازمندی های همشهری چاپ آگهی خدمات پزشکی در راهنمای همشهری چاپ آگهی خدمات پزشکی و زیبایی در راهنمای همشهری چاپ آگهی فروش املاک در نیازمندی های همشهری چاپ آگهی فروش املاک در نیازمندیهای البرز چاپ آگهی فروش اتومبیل در راهنمای کرج چاپ آگهی استخدام در راهنمای همشهری کرج تعرفه چاپ آگهی یک کادری در نیازمندیهای البرز تعرفه چاپ آگهی در روزنامه های همشهری قیمت چاپ آگهی در جمعه بازار تعرفه چاپ آگهی در راهنمای تهران تعرفه چاپ آگهی در نیازمندی های تهران روزنامه همشهری چاپ آگهی مجمع عمومی در راهنمای همشهری چاپ آگهی فروش ماشین در راهنمای همشهری تعرفه چاپ آگهی روزنامه همشهری چاپ آگهی همشهری قیمت آگهی همشهری نرخ آگهی همشهری تعرفه آگهی همشهری پذیرش آگهی همشهری قبول آگهی همشهری تعرفه همشهری تلفن سفارش آگهی راهنمای همشهری تلفن دفتر قبول سفارش آگهی نیازمندی های همشهری تلفن دفتر سفارش تلفنی آگهی روزنامه همشهری چاپ آگهی تغییرات شرکت ها و موسسات در روزنامه همشهری چاپ آگهی مجمع عمومی در روزنامه همشهری تلفن سفارش چاپ آگهی راهنمای همشهری تلفن سفارش تلفنی آگهی راهنمای همشهری تلفن سفارش آگهی تلفنی نیازمندی های همشهری چاپ آگهی در صفحات داخلی همشهری تلفن دفتر راهنمای همشهری منطقه تهران تعرفه نیازمندیها تعرفه چاپ آگهی در روزنامه همشهری استان ها تعرفه آگهی راهنمای اختصاصی اتومبیل چاپ آگهی نیازمندیهای اتومبیل همشهری قیمت آگهی در راهنمای ماشین نرخ آگهی راهنمای اتومبیل سفارش آگهی فروش اتومبیل در نیازمندیهای اتومبیل قیمت آگهی در نیازمندیهای اتومبیل همشهری قیمت هر کادر آگهی نیازمندیهای اختصاصی اتومبیل روزنامه همشهری تعرفه آگهی روزنامه همشهری استان کرمان نرخ آگهی همشهری استان خراسان تعرفه چاپ آگهی در روزنامه همشهری استان اصفهان قیمت آگهی روزنامه همشهری یزد نرخ آگهی همشهری استان گیلان تلفن سفارش آگهی روزنامه همشهری استان فارس تعرفه رسمی چاپ آگهی در روزنامه همشهری کیش هزینه آگهی نیازمندیهای اتومبیل همشهری نرخ چاپ آگهی فروش اتومبیل در نیازمندیهای همشهری تعرفه چاپ آگهی در ضمیمه اختصاصی اتومبیل نیازمندیهای همشهری نرخ آگهی همشهری استانی تعرفه رسمی همشهری استانی قیمت آگهی و سفارش آگهی در روزنامه همشهری تعرفه درج آگهی در سایت راهنمای روزنامه همشهری قیمت آگهی سایت راهنما چاپ آگهی مجمع عمومی در نیازمندیهای همشهری قیمت ثبت آگهی در سایت راهنما نرخ درج اگهی در سایت راهنما تعرفه درج آگهی در سایت نیازمندیهای همشهری قبول سفارش آگهی مجمع عمومی در روزنامه همشهری قیمت رسمی آگهی های همشهری چاپ آگهی تاسیس شرکت در نیازمندیهای همشهری چاپ آگهی واگذاری سهام در روزنامه همشهری چاپ آگهی تغییرات شرکت ها در نیازمندی های همشهری ارسال آگهی به نیازمندیهای روزنامه همشهری از طریق فکس دادن آگهی به راهنمای همشهری سفارش آگهی به راهنمای همشهری چاپ آگهی تعمیرات در نیازمندی های همشهری نرخنامه جدید آگهی همشهری هزینه هر کادر آگهی در راهنمای همشهری جدول قیمت های درج آگهی در روزنامه همشهری جدول قیمت درج آگهی در نیازمندی های همشهری هزینه هر ستون آگهی در نیازمندیهای همشهری چاپ آگهی تبریک و تشکر در روزنامه همشهری دفتر قبول سفارش آگهی روزنامه همشهری تعرفه جدید چاپ آگهی در نیازمندیهای صبح تهران قیمت آگهی نیازمندیهای صبح کشور نرخ آگهی همشهری البرز سفارش آگهی مجمع عمومی برای روزنامه همشهری چاپ آگهی مجمع عمومی سالیانه در نیازمندیهای همشهری چاپ آگهی واگذاری سهام در روزنامه همشهری تعرفه چاپ آگهی نیازمندیهای صبح تهران در سال جاری نرخنامه جدید آگهی نیازمندیهای تهران و کشوری قیمت چاپ هر آگهی برای نیازمندیها نرخ جدید آگهی راهنمای همشهری تلفن سفارش آگهی نیازمندیها تعرفه چاپ آگهی در ضمیمه دوچرخه چاپ آگهی در ضمیمه دوچرخه چاپ آگهی در ضمیمه آشپزی روزنامه همشهری قیمت چاپ آگهی در ضمایم روزنامه همشهری نرخ آگهی در ضمیمه حوادث چاپ اگهی در ضمیمه همراه روزنامه همشهری چاپ آگهی در ضمیمه دوچرخه روزنامه همشهری تعرفه آگهی ضمیمه حقوق روزنامه همشهری نرخ آگهی ضمیمه شهرنگار روزنامه همشهری نرخ آگهی ضمیمه فرهنگ شهر روزنامه همشهری سفارش آگهی ضمایم روزنامه همشهری تعرفه ضمیمه حقوق تعرفه ضمیمه شهرنگار تعرفه ضمیمه حوادث تعرفه ضمیمه همراه تعرفه ضمیمه آشپزی جدیدترین قیمت های آگهی روزنامه همشهری تعرفه ضمیمه دوچرخه  شرایط درج آگهی در روزنامه همشهری تلفن مشاوره رایگان چاپ آگهی در روزنامه همشهری و نیازمندیهای همشهری قوانین چاپ آگهی نیازمندیهای همشهری مدارک مورد نیاز جهت چاپ آگهی در نیازمندیهای همشهری مدارک برای سفارش آگهی راهنمای همشهری نرخنامه جدید چاپ آگهی در راهنمای اختصاصی اتومبیل نیازمندیهای همشهری شرایط چاپ آگهی در نیازمندیهای همشهری قیمت آگهی ماشین در نیازمندیهای همشهری قیمت چاپ آگهی در نیازمندیهای ماشین روزنامه همشهری سفارش آگهی به همشهری قیمت آگهی روزنامه همشهری شیراز تعرفه آگهی روزنامه همشهری هرمزگان چاپ آگهی در همشهری تبریز چاپ آگهی در روزنامه همشهری سمنان قیمت آگهی روزنامه همشهری تهران قیمت آگهی همشهری فارس قیمت آگهی روزنامه همشهری اصفهان نرخ آگهی در روزنامه همشهری گیلان نرخ مصوب چاپ آگهی در روزنامه همشهری استان ارسال آگهی به روزنامه همشهری ارسال آگهی به راهنمای همشهری تعرفه چاپ آگهی چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

شبکه پذیرش آگهی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: ۰ / ۵. تعداد امتیازات: ۰

به این خبر امتیاز دهید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *