آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۲۱

 

بسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی (۲- ۱۴۰۱)

شهرداری منطقه ۲۱ درنظردارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

 

 

ردیف موضوع پروژه برآورد اولیه پروژه (ریال) شرایط و رتبه بندی مرتبط با موضوع پروژه مبلغ سپرده یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه (ریال) مدت انجام خدمات
۱ نگهداری فضای سبز بوستان طبیعت منطقه۲۱ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ داشتن رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین پرینت سایت آن سازمان که مشخص کننده سقف ریالی و تعداد کار مجاز ممهور به مهر و امضاء شرکت و همچنین تاریخ چاپ قبل از تاریخ ارائه اسناد به دبیرخانه منطقه باشد الزامی است.پیمانکار موظف است در سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در سایت شهرداری تهران ثبت نام نماید و دارای اخذ تاییدیه برا اساس شرایط مندرج سایت باشد. ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۱۲ماه
۲ نگهداری فضای سبز نگهداری فضای سبز ناحیه سه منطقه ۲۱ ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ داشتن رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین پرینت سایت آن سازمان که مشخص کننده سقف ریالی و تعداد کار مجاز ممهور به مهر و امضاء شرکت و همچنین تاریخ چاپ قبل از تاریخ ارائه اسناد به دبیرخانه منطقه باشد الزامی است.پیمانکار موظف است در سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در سایت شهرداری تهران ثبت نام نماید و دارای اخذ تاییدیه برا اساس شرایط مندرج سایت باشد. ۵،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ماه
۳ عملیات نگهداشت، ترمیم و بهسازی آسفالت خیابانهای لاله، شاهد، خزر و… در سطح ناحیه ۱ منطقه ۲۱ ۱۳،۹۹۰،۲۸۴،۰۰۰ دارا بودن گواهینامه رتبه پنج رشته حمل ونقل(راه وترابری) با تخصص راهسازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و دارا بودن ظرفیت آزادکاری در لیست مجاز سامانه پیمانکاران، قراردادها و مناقصات شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی وعمرانی و همچنین ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از سوی پیمانکار الزامی می باشد. ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ماه
۴ عملیات نگهداشت، ترمیم و بهسازی آسفالت خیابانهای امام خمینی، عبیدی، دانشجو و… در سطح ناحیه ۲ منطقه ۲۱ ۱۳،۸۰۶،۳۳۰،۰۰۰ دارا بودن گواهینامه رتبه پنج رشته حمل ونقل(راه وترابری) با تخصص راهسازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و دارا بودن ظرفیت آزادکاری در لیست مجاز سامانه پیمانکاران، قراردادها و مناقصات شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی وعمرانی و همچنین ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از سوی پیمانکار الزامی می باشد. ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ماه
۵ عملیات نگهداشت، ترمیم و بهسازی آسفالت خیابانهای وردآورد، انصار، ایندامین و… در سطح ناحیه ۳ منطقه ۲۱ ۱۴،۰۵۴،۵۹۲،۰۰۰ دارا بودن گواهینامه رتبه پنج رشته حمل ونقل(راه وترابری) با تخصص راهسازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و دارا بودن ظرفیت آزادکاری در لیست مجاز سامانه پیمانکاران، قراردادها و مناقصات شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی وعمرانی و همچنین ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از سوی پیمانکار الزامی می باشد. ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ماه
۶ عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت خیابانهای تهرانسر، گلها جنوب به شمال، ایران خودرو، شیشه مینا و… در سطح نواحی ۱ و۲ منطقه ۲۱ ۲۴،۲۱۴،۸۹۶،۴۰۰ دارا بودن گواهینامه رتبه پنج رشته حمل ونقل(راه وترابری) با تخصص راهسازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و دارا بودن ظرفیت آزادکاری در لیست مجاز سامانه پیمانکاران، قراردادها و مناقصات شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی وعمرانی و همچنین ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از سوی پیمانکار الزامی می باشد. ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ماه
۷ عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت خیابانهای کرمان خودرو، ولیعصر، زامیاد و… در سطح ناحیه ۳ منطقه ۲۱ ۱۸،۵۸۸،۰۴۶،۴۰۰ دارا بودن گواهینامه رتبه پنج رشته حمل ونقل(راه وترابری) با تخصص راهسازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و دارا بودن ظرفیت آزادکاری در لیست مجاز سامانه پیمانکاران، قراردادها و مناقصات شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی وعمرانی و همچنین ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از سوی پیمانکار الزامی می باشد. ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ماه

 

الف : محل ارایه خدمات : درسطح منطقه ۲۱

ب : محل تحویل اسناد و قبول پیشنهادات : تحویل اسناد به نشانی تهرانسر میدان کمال الملک، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه۲۱طبقه دوم امور قراردادها و قبول پیشنهادات طبقه اول دبیرخانه مرکزی شهرداری منطقه۲۱.

ج : میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه و یا مبلغ سپرده نقدی شرکت درمناقصه که بایستی به حساب ۱۰۰۴۵۱۳۴۲۹ بانک شهر شعبه تهرانسر، دروجه شهرداری منطقه۲۱ واریز گردد مورد تأیید می باشد. (فیش سه برگی). (شناسه ملی۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰، کد اقتصادی۴۱۱۳۸۴۷۹۷۵۹۳، شماره حساب ۱۰۰۴۵۱۳۴۲۹، شماره شبا ۱۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴۵۱۳۴۲۹ IR و کد پستی منطقه ۱۳۸۸۷۸۳۶۳۱)

د : مهلت دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : حداکثر تا ساعت ۱۶:۳۰ (پایان وقت اداری)، ۱۰ روز از تاریخ درج و انتشار آگهی.

هو: وضعیت اعتباری : نقدی و غیر نقدی .                                                                                                                                                     

و : بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر  در اسناد مناقصه بوده و برابر بند۴ ماده۱۰آئین نامه معاملات، شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارمی باشد. هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه بوده ودارندگان امضاء مجازوتعهدآورشرکت ها می بایستی تمامی صفحات، مدارک واسناد مناقصه موجود در پاکت های (الف وب) را مهر و امضاء نموده و بصورت لاک و مهر شده به دبیرخانه منطقه تحویل نمایند . نظر به اینکه منطقه دارای سیستم مدیریت محیط زیست ۱۴۰۰۱ISO  می باشد، رعایت موازین زیست محیطی برای کلیه شرکت کنندگان الزامیست.

ز : کلیه پیمانکاران ملزم به رعایت الزامات ایمنی- بهداشت ومحیط زیست(HSE) ابلاغ شده به کلیه مناطق شهرداری تهران می باشند.

ح : اسناد مناقصه از طریق تالار آگهی معاملات شهرداری تهران به نشانیbusiness.tehran.ir قابل رویت و دریافت می باشد.

خ : متقاضیان می توانند ضمن تحویل اسناد مناقصات بصورت فیزیکی در محل تحویل و در مدت زمان مقرر، نسبت به بارگذاری اسناد ( پاکت الف ) در سایت http://business.tehran.ir  اقدام و درصورت نیاز به دریافت اطلاعات و اخذ راهنمایی با شماره تلفن های۸۴۱۶۱۷ و۸۴۱۶۱۲۰۲ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تماس حاصل نمایند.

 روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱

جهت سفارش آگهی مناقصه با کارشناس آگهی با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در واتس اپ در ارتباط باشید.

شبکه پذیرش آگهی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: ۰ / ۵. تعداد امتیازات: ۰

به این خبر امتیاز دهید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *