جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی دعوت مجمع فوق العاده

                      شرکت تعاونی مسکن کارکنان صنایع الکترونیک ایران – تهران                                                               آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت دوم بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۸ بصورت حضوری […]