جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت بهنوش ایران

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت بهنوش ایران در نظر دارد یک دستگاه تصفیه آب RO با ظرفیت ۲۰ متر مکعب در ساعت را از طریق مناقصه عمومی با استانداردها و مشخصات اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه خریداری نماید. متقاضیان می توانندبه مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسنادمناقصه به دبیرخانه شرکت بهنوش […]