جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی مزایده عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش

آگهی مزایده عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش درنظردارد،اقلام ودستگاه های مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. شرکت کنندگان درمزایده از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته فرصت دارند تا اسناد و مدارک مربوطه رادریافت ویک هفته پس ازدریافت اسنادقیمت های پیشنهادی خودرادرپاکت های دربسته اعلام نمایند. مبلغ سپرده شرکت درمزایده:۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ […]