جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام –در حال تصفیه) بشماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام – درحال تصفیه)به شماره ثبت ۵۹۰۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰دعوت بعمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که […]