جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی دعوت مجمع عمومی صنایع الکترونیک ایران

تاریخ انتشار:۹خرداد۱۴۰۱ شرکت تعاونی مسکن کارکنان صنایع الکترونیک ایران – تهران بشماره ثبت ۳۹۸۰۹ آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول   بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۶خرداد۱۴۰۱ بصورت حضوری واقع در اتوبان […]