تعرفه روزنامه ها در سال ۹۸

همشهری

تعرفه و سفارش درج آگهی در روزنامه همشهری (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر ۷/۸×۳/۵کادر ۷×۷/۸صفحه ۱/۴
اول۷۰.۲۰۰.۰۰۰۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰۸۴۲.۴۰۰.۰۰۰
دوم-۵۲.۰۸۰.۰۰۰۳۱۲.۴۸۰.۰۰۰
سوم-۶۴.۰۸۰.۰۰۰۳۸۴.۴۸۰.۰۰۰
چهارم-۴۳.۲۰۰.۰۰۰۲۵۹.۲۰۰.۰۰۰
پنجم (بورس)۲۱.۹۶۰.۰۰۰۴۳.۹۲۰.۰۰۰۲۶۳.۵۲۰.۰۰۰
ششم و هفتم۱۴.۸۸۰.۰۰۰۲۹.۷۶۰.۰۰۰۱۷۸.۵۶۰.۰۰۰
ویژه۱۳.۲۰۰.۰۰۰۲۶.۴۰۰.۰۰۰۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰
داخلی۱۲.۶۰۰.۰۰۰۲۵.۲۰۰.۰۰۰۱۵۱.۲۰۰.۰۰۰
جدول۱۴.۴۰۰.۰۰۰۲۸.۸۰۰.۰۰۰-
حوادث۱۹.۳۲۰.۰۰۰۳۸.۶۴۰.۰۰۰۲۳۱.۸۴۰.۰۰۰
اول ورزشی۱۸.۶۰۰.۰۰۰۳۷.۲۰۰.۰۰۰۲۲۳.۲۰۰.۰۰۰
آخر ورزشی۱۴.۴۰۰.۰۰۰۲۸.۸۰۰.۰۰۰۱۷۲.۸۰۰.۰۰۰
دو صفحه ماقبل آخر۱۸.۸۴۰.۰۰۰۳۷.۶۸۰.۰۰۰۲۲۶.۰۸۰.۰۰۰
ماقبل آخر۲۱.۱۲۰.۰۰۰۴۲.۲۴۰.۰۰۰۲۵۳.۴۴۰.۰۰۰
آخر۳۲.۴۰۰.۰۰۰۶۴.۸۰۰.۰۰۰-
ترحیم و تسلیت۵.۶۱۰.۰۰۰۱۱.۲۲۰.۰۰۰۶۷.۳۲۰.۰۰۰

ضمائم همشهری

 همشهری محله (ویژه مناطق ۶-۳-۲)

صفحهحداقل ستونقیمت (ریال)
اول۴ ستون و ۱ کادر۲/۴۰۰/۰۰۰
آخر۴ ستون و ۱ کادر۲/۰۰۰/۰۰۰

 همشهری محله (ویژه مناطق ۸-۷-۵-۴-۱)

    

 همشهری محله (ویژه مناطق ۲۲-۲۱-۱۲-۱۱)

صفحاتقیمت
صفحات ۱۱/۲۰۰/۰۰۰
صفحات ۲ و ۳۵۰۰/۰۰۰
صفحات ۴۸۰۰/۰۰۰

 همشهری محله (ویژه مناطق ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۰-۹)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۹/۷×۲/۴۶۵۰/۰۰۰
دوم و سوم۱۵×۲/۷۱۸۰/۰۰۰
داخلی۱۵×۲/۷۱۰۰/۰۰۰

نیازمندیهای همشهری

تعرفه آگهی در نیازمندیهای صبح تهران سال ۱۳۹۸

صفحهکادر ۱×۸۱/۴ صفحه
اول (دو رنگ)۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (دو رنگ)۳۸۰/۰۰۰۱۱/۴۰۰/۰۰۰
آخر رنگی (دو رنگ)۴۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰

نیازمندیهای صبح کشور ۱۳۹۸

صحفه کادر ۱/۷*۳/۵
کادر ویژه صفحه اول۵۸۰/۰۰۰
کادر ویژه داخلی۲۸۰/۰۰۰
کادر معمولی (سیاه و سفید)۱۳۰/۰۰۰

نیازمندیهای صبح استان البرز (کرج) ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۹/۷×۲/۴۸۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۱۲/۷×۵۲۲۰/۰۰۰
داخلی۱۲/۷×۵۱۵۰/۰۰۰

دنیای اقتصاد

 تعرفه چاپ آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد (نیمه اول سال ۱۳۹۸)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد( سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول۲۵/۶×۱/۴۶۵۰/۰۰۰
داخلی۱۲/۸×۱/۴۷۰/۰۰۰
داخلی۲۵/۶×۱/۴۱۷۰/۰۰۰
آخر۲۵/۶×۱/۴۲۰۰/۰۰۰
ویژه۲۵/۶×۱/۴۱۳۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در گوشواره های روزنامه

صفحهکادر پایه ۷/۸*۳/۵۱/۲ صفحه
اول رنگی۳/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۳/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی سیاه و سفید۲/۰۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰

ابرار

تعرفه روزنامه ابرار در سال ۹۸

صفحهکادر پایه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰----
داخل (۳و۵) رنگی۷/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۶/۰۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
داخل (۸و۱۰) رنگی۴/۸۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات لایی۲/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۸۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰----

ابرار ورزشی

تعرفه درج آگهی در روزنامه ابرار ورزشی (سال ۱۳۹۸)

صفحهیک کادر ۷/۸×۳/۵۲ کادر ۷/۸×۷۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه صفحه ۱/۲تمام صفحه
اول۱۷/۵۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰----
سوم۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰----
چهارم (اقتصادی)۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
پنجم (اقتصادی)۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
شانزدهم(جدول)۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰----
هجدهم(حوادث)۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
نوزدهم(ورزشی)۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
بیستم(آخر)۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰----

ابرار اقتصادی

تعرفه روزنامه ابرار اقتصادی سال ۹۸

صفحاتکادر ۴×۷/۵کادر۸×۷/۵۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول(رنگی)۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم(سیاه و سفید)۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
سوم(سیاه و سفید)۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی(سیاه و سفید)۲/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی(رنگی)۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
قبل آخر۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر(رنگی)۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

کار و کارگر

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کاروکارگر (سال ۱۳۹۸)

(cm)صفحه / اندازهیک کادر
۸/۷*۴/۳
۲ کادر
۸/۷*۲/۷
۶ کادر
(۸/۱ صفحه)
۱۲ کادر
(۴/۱ صفحه)
۲۴ کادر
(۲/۱ صفحه)
۴۸ کادر
(تمام صفحه)
اول۴۸.۰۰۰.۰۰۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰۱.۱۵۲.۰۰۰-
دوم-۳۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰-
سوم-۴۳.۰۰۰.۰۰۰۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰۵۱۶.۰۰۰.۰۰۰-
جهارم۱۴.۵۰۰.۰۰۰۲۹.۰۰۰.۰۰۰۸۷.۰۰۰.۰۰۰۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰-
پنجم (اول اقتصادی)۱۵.۲۰۰.۰۰۰۳۰.۴۰۰.۰۰۰۹۱.۲۰۰.۰۰۰۱۸۲.۴۰۰.۰۰۰۳۶۴.۸۰۰.۰۰۰-
ششم (دوم اقتصادی)
نوزدهم و بیستم (صفحات ویژه)
۹.۸۰۰.۰۰۰۱۹.۶۰۰.۰۰۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰۱۱۷.۶۰۰.۰۰۰۲۳۵.۲۰۰.۰۰۰۴۷۰.۴۰۰.۰۰۰
داخلی۸.۶۰۰.۰۰۰۱۷.۲۰۰.۰۰۰۵۱.۶۰۰.۰۰۰۱۰۳.۲۰۰.۰۰۰۲۰۶.۴۰۰.۰۰۰۴۱۲.۸۰۰.۰۰۰
جدول۱۰.۹۰۰.۰۰۰۲۱.۸۰۰.۰۰۰۶۵.۴۰۰.۰۰۰۱۳۰.۸۰۰.۰۰۰--
جدول سودوکو۹.۱۰۰.۰۰۰۱۸.۲۰۰.۰۰۰۵۴.۶۰۰.۰۰۰۱۰۹.۲۰۰.۰۰۰--
حوادث(صفحه اول شوک)۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰-
حوادث(سایر صفحات)۹.۹۰۰.۰۰۰۱۹.۸۰۰.۰۰۰۵۹.۴۰۰.۰۰۰۱۱۸.۸۰۰.۰۰۰۲۳۷.۶۰۰.۰۰۰-
بین الملل۱۳.۸۰۰.۰۰۰۲۷.۶۰۰.۰۰۰۸۲.۸۰۰.۰۰۰۱۶۵.۶۰۰.۰۰۰۲۳۱.۲۰۰.۰۰۰-
ورزشی۱۴.۱۰۰.۰۰۰۲۸.۲۰۰.۰۰۰۸۴.۶۰۰.۰۰۰۱۶۹.۲۰۰.۰۰۰۳۳۸.۴۰۰.۰۰۰-
ما قبل آخر۱۴.۶۰۰.۰۰۰۲۹.۲۰۰.۰۰۰۸۷.۶۰۰.۰۰۰۱۷۵.۲۰۰.۰۰۰۳۵۰.۴۰۰.۰۰۰-
آخر۲۱.۵۰۰.۰۰۰۴۳.۰۰۰.۰۰۰۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰۵۱۶.۰۰۰.۰۰۰-
ترحیم و تسلیت
۴.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰-

کیهان

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کیهان سال ۹۸

صفحهکادر پایه۱/۴ صفحهنصف صفحه
اول رنگی۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم (دو رنگ)۱۳/۵۰۰/۰۰۰۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم رنگی۱۷/۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
پنجم(جدول) رنگی۱۲/۵۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰----
ورزشی (دو رنگ)۱۰/۵۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر (دو رنگ)
۹/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در مجلات کیهان

صفحه / کادر۱ کادر۲ کادر۳ کادر۴ کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
دوم (سیاسی)۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
سوم (جامعه)۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰----
چهارم (اقتصادی)۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰۸۶/۴۰۰/۰۰۰۱۷۲/۸۰۰/۰۰۰----
حوادث۷/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰----
ورزشی۲/۷۵۰/۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۱۱/۲۵۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰----
صفحات داخلی۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
بین الملل ما قبل آخر۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
آخر۱۲/۶۰۰/۰۰۰۲۵/۲۰۰/۰۰۰۳۷/۸۰۰/۰۰۰۵۰/۴۰۰/۰۰۰۷۵/۶۰۰/۰۰۰۱۵۱/۲۰۰/۰۰۰۳۰۲/۴۰۰/۰۰۰----
ترحیم و تبریک۷/۵۰۰/۰۰۰---------------------------------

خراسان

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان (سال ۱۳۹۸)

صحفهکادر پایه ۱/۸*۶یک چهارم صفحه
اول رنگی۶.۳۵۰.۰۰۰۲۴۷.۶۵۰.۰۰۰
آخر رنگی۳.۶۰۰.۰۰۰۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰
دوم و سوم رنگی۲.۷۵۰.۰۰۰۱۰۷.۲۵۰.۰۰۰
۴,۱۳,۱۴ رنگی۱.۶۵۰.۰۰۰۶۴.۳۵۰.۰۰۰
۶و۱۰و۱۱و۱۲۱.۳۵۰.۰۰۰۵۲.۶۵۰.۰۰۰
۷ رنگی۱.۵۵۰.۰۰۰۶۰.۴۵۰.۰۰۰
۸ ، ۹ ویژه آژانس مسافرتی۱.۳۰۰.۰۰۰۷۰.۷۰۰.۰۰۰
یازده اموزشی۱.۱۵۰.۰۰۰۴۴.۸۵۰.۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه خراسان (سال ۱۳۹۸)

صحفه کادر ۱/۷*۳/۵
کادر ویژه صفحه اول۵۸۰/۰۰۰
کادر ویژه داخلی۲۸۰/۰۰۰
کادر معمولی (سیاه و سفید)۱۳۰/۰۰۰

صبح اقتصاد

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صبح اقتصاد (سال ۱۳۹۸)

صفحهیک کادر (۷ * ۳/۵)۶ کادر (۱/۸ صفحه)۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (۱/۲ صفحه)۴۸ کادر (تمام صفحه)
اول۱۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۷/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۹/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰-
داخلی۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۹/۵۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۵۶/۰۰۰/۰۰۰

ولایت قزوین

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ولایت قزوین (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر ۸*۱کادر ۸*۷کادر ۸*۳کادر ۸*۴۱۶*۱۰(یک هشتم)کادر ۳۲*۲۲(نیم صفحه)
اول۵۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰۱/۴۴۰/۰۰۰۱/۸۴۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۴۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۱/۱۴۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۴/۶۰۰/۰۰۰۸/۸۰۰/۰۰۰
داخلی ساده۲۷۵/۰۰۰۵۴۰/۰۰۰۷۵۰/۰۰۰۹۶۰/۰۰۰۳/۸۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی----۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰

صاحب قلم

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صاحب قلم (سال ۱۳۹۸)

صفحهیک کادر۱/۸ صفحه( شش کادر)۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۷/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۳/۶۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰۸۶/۴۰۰/۰۰۰۱۷۲/۸۰۰/۰۰۰
داخلی تکرنگ۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰

ایران نیوز

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ایران نیوز (سال ۱۳۹۸)

صفحه / کادریک کادر (۷*۳.۳)۶ کادر (۱/۸ صفحه)۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (۱/۲ صفحه)۴۸ کادر (تمام صفحه)گوشواره (۸*۵)
اول۹/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰----۲۶/۰۸۰/۰۰۰
دوم۴/۵۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰--------
سوم۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰--------
داخلی۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰----
صفحه آخر۷/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۳۸۸/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه ایران نیوز

مدت قراردادروزانهیکسالهشش ماههسه ماهه
مبلغ هر کادر (روزانه)۱/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰۸۵۰/۰۰۰

پیام سمنان

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیام سمنان (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر ۷/۴×۳/۸۱/۲ صفحه
اول (رنگی)۹/۵۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۳/۸۰۰/۰۰۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰
داخلی۱/۹۰۰/۰۰۰۴۵/۶۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۵/۷۰۰/۰۰۰۱۳۶/۸۰۰/۰۰۰

پیروزی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیروزی (سال ۱۳۹۸)

صفحهکادر پایه (۴/۵ * ۹/۵)۱/۸ صفحه(شش کادر)۱/۴ صفحه(۱۲کادر)نیم صفحه(۲۴کادر)تمام صفحه
اول۱۱/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰-
داخلی۳/۳۰۰/۰۰۰۱۹/۸۰۰/۰۰۰۳۹/۶۰۰/۰۰۰۷۹/۲۰۰/۰۰۰۱۵/۴۰۰/۰۰۰
آخر۶/۵۰۰/۰۰۰۳۹/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰

گوشواره صفحه اول (هرعدد)۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۱۱
آگهی تبریک و تسلیت (صفحات داخلی)۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۹/۵
آگهی تبریک و تسلیت صفحه اول و آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۹/۵